72806. lajstromszámú szabadalom • Talpvédő

Megjelent 1918. evi október üo 4-en MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72806. szám. l/b. OSZTÁLY Talprédő. HABER JÓZSEF MÜSZERÉSZSEGÉD BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 október hó 31-ike A jelen találmány tárgyát tevő talp­védő lényege lemezrétegre erősített bőr-, linóleum- vagy hasonló darabkákban áll. Melléklelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképem foganatosítási alakja van föltüntetve, ahol az 1. ábra a tálpvédőt alulnézetben, a 2. ábra egy sarkot alulnézetben, a 3. ábra egy gumisarokpótlót alulnézet­ben, a 4. ábra a talpvédőt hosszmetszetben láttatja, végül az 5. ábra egy elem fölerősíteni módját mutálja az előbbi ábrákhoz képest na­gyobb léptékben. A talpra szánt (a) lemezsor több, cél­szerűen három (al, a2, a3) darabból áll, erre a lemezre, valamint a sarokra való (b) lemezre hulladékbőrből, linóleumból Vagy hasonló anyagból való (c) szeletek úgy vannak fölerősítve, hogy a (d) szö­gek fejei a lemeznek használatban fölső oldalán foglalnak helyet, miáltal a (c) szeletek kopásnak kitett járófölületével együtt nem kopnak a szögfejek és elko­pásukkal nem hullanak le a (c) szeletek. A (c) szeletek a lemez alsó oldalán bizo­nyos közök szabadon hagyása mellett vannak fölillesztve, hogy tisztátlanságok ne igen szorulhassanak közéjük, vagy ha mégis oda jutnának, onnJan könnyen le­gyenek eltávolíthatók. A lemezek széleik közelében (e) furatokkal vannak ellátva, amelyek a védendő talprta, illetőleg sa­rokra való fölerősítése céljából beverendő szögek befogadására szolgálnak. Az együvé tartozó lemezdarabokat rájuk ra­gasztott (f) papiroslappal foglalhatunk össze, ami tisztán arra szolgál, hogy föl­erősítésig együt't tartsa . az egymáshoz tartozó elemeket. A ttaMlmáiiyheli ttalpvédőnek fölerősí­tésére a lemezék szélein alkalmazott (d) szöglyukak még a közepén nagy mérték­ben elkopott, sőt lyukas lábbelitalpra való fölerősítést is leheltővé teszik. SZABADALMI IGÉNY. Talpvédő lábbeliekhez, jellemezve széléin a védendő talphoz való erősítés cél­jából kiképezett szögfunatokkal ellá­tott lemezrétegre használatban fölső oldaláról bevezetett szögekkel meg­erősített1 és bőrből, linóleumból vagy hasonlóból való szeletkék által. il rajzlap Melléklettel.) •ALLM muvbtv TAA8A4ÁG «> JMOA.A MWHm 4 \ t

Next

/
Thumbnails
Contents