72803. lajstromszámú szabadalom • Eljárás folyadékokban föloldott vagy finoman elosztott anyagrészecskék kiválasztására

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72803. szám. I V/c. OSZTÁLY. Eljárás folyadékokban íöloldott vagy finoman elosztott anyagrészecskék kiválasztására. EBERS KÁROLYNÉ SZÜL. JANS IDA KERESKEDŐ CREFELDBEN. A bejelentés napja 1916 junius hó 24-íke. Elsőbbsége 1915 junins hó 21-ike. Tudvalevőleg a zárt tartányban forr­pontja fölé hevített és ennek folytán sa­ját nyomása alatt álló folyadék a sza­badt ia való kibocsátáis alkalmával csak jgöz- vagy gázalakban áramlik ki, még ,ha a kiáramlás a folyadéktér legmélyebb pontján történik is. A gőzr Vagy gázlaliak­ban Való kiömlés annál intenzivebb, mi­diéi miagaislabban fekszik a zárt tartányban leivö folyadék hőmérséklete a forrpont ifölött. , i A jelien találmány lényege abban áll, jhogy a vizet vagy más folyadékot, amely föloldott vagy finoman elosztott anyagot fttalrtálmaz, böfoirráfe segélyével, zárt (edényben, forrpont ja fölé hevítjük ós (ezáltal a hevítés fokától függő nyomás (alá helyezzük, mire az ily módon saját inyomiálsa alátt álló folyadékot fölmelegí­tett légáramban gőzalakbati kiömleszt­jük. A légáramban, amely az időelőlttí lecsapódás megakadályozása céljából ivlan fölhevítve, szűrőszerkezetet hélye­izünk el, amelyen át a gőzaiákban kilépő ifolyadék eltávozhatok ugyan, de a benne tevő anyagrószeoskék visszatartatnak. Amiennyi folyadék a tartány nyílásain kérelsztül gázalakban távozik, ugyanany­nyit szivattyúzunk be a zátrt tartányba, iúgy hogy a folyadék fölSzinmagasBága és a folyadékra nehezedő nyomás a hőfor­rás kellő szabályozása mellett állandó marad. , A fönti eljárás pl. konyhasónak ten­gervízből1 való kiválasztáisárfe, toVábbfá finom száppanpornak a szappanlügból a víztiartalom kivonása útján történő elő­állítására, szárított tej készítésére és több ilyen célra is alkalmfezható. A tartány, annak kibocsátó nyíl'álsa, a fortró légáram erőssége és a szűrő a min­denkori célnak megfelelően válásztándó. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás folyadékokban föloldott \tagy fi­f noman elosztoitt1 anyagrészecskék ki-Választálsára, jellemezve azátlal, hogy a folyadékot zárt tartányban fori4 ­pontja fölé hevítjük és saját nyomá­siának Hatása alatt gőzalakban egy szűrőt tartalmazó ós az időelőtti le­csapódás megakadályozása céljából fölhevített légáramba bocsátjuk, amelyben a szűrő a szilárd anyag­részeos'kéket a gőzzé alakult7 folyadék­tól elkülöníti. VAUM MfcUVÉfftTÁMASÁO NYOMDÁJA M M1» I

Next

/
Thumbnails
Contents