72799. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés erős (súlyos tárgyakhoz való) ragasztott papírzsákok előállítására

A munkaasztal a mellékelt rajz 1. áb­ráján fölülnézetben van bemutatva. Ezen (T) asztal két hosszoldalán állanak az egyes munkafolyamatok munkáisíai, pár­jával egymással szemben. Ez a (T) asz­tal, jobboldalán, a lapos (A) alakító tes­teket hordja., melyek a többszörös belső papirtö-mlők előállítására valók. Ezen alkalmas anyagból, pl. bádogból, fából, kéregpapirból stb. való lapos alakító­testeknek (Al) fogólyukuk van a kész zsáktömlőből való kihúzbatáisuk péljából. Az (A) lapos alakítófestek helyétől balra van az első munkáspár (B) álló­helye, melyen a belső, többszörös zsák­tömlőhüvelyek előállítása történik. Ezen (B) állóhelytől tovább balra a második munkáspár (D) állóhelye Vali, melyen a külső zsák töm] öb oritóhüvely készük A (B) és (D) állóhelyen lévő 1. és 2. mun­káspár közösen használja a (C) csiriz­táliat, mely a (B) és a (D) állóhelyek közt foglal helyet és a két csoportpárnak kö­zösen szolgáltatja a szükséges ragasztó­anyagot. A harmadik munkáspár állóhelye (E)­vel van jelölve, ezen a helyen a borító­hüvely becsirizelt kiálló szélének befele hiajlítása történik, és ezzel a zsák fölső nyílásának erösbítőszéle keletkezik. Az (E) álli'tóhelytől balra van végül az (F) fenékhaj togatób e rendezés, mely vonal­zójával és egyéb berendezésével arra való, hogy a zsákot befogja és a fenék­négyzet szabályos hajtogatását lehetővé tegye. Ez ,a fenékhajtogatóberendezéis két (f) hosszsinből áll, melyek szélességük irányában úgy állíthatók el, hogy a zsák­tömlőt maguk közé fogadhatják és egy i(fl) keresztsinnel úgy hidalhatok át, hogy utóbbi a hosszsinek hosszirányában a zsák és a létesítendő fenékhajtogaíás nagyságának megfelelően beállítható. Előnyösen az (f2) sarokpánt körül föl­psapbatóan van készítve az (íl) kereszt­sin, lehet azonban ez hajlékony,, helyt­álló és fölfelé mozgatható is. Az (fl) sin­nek éles (f3) alsószéle van, mely a fenék (előhajlítására való. Az eljárás foganatosításakor ezeket a berendezésiekét a következő módon hasz­náljuk. Mint már említettük, a jelen eljárás a következő művelétekre bomlik szét: 1. a belső többrétegű tömlőhüvely elő­állítása, 2. a külső tömlőborítóhüvely előállítása, 3. a borítóhüvtely fölső, erős­bitőszéléneik behajlítása és beragasZtáísa, |4. a fenéknégyzet hajtogatása, 5. a fenék becsirizelése ós elzárása és 6. a fenék­ifödőlap fölragásztása. Ezeket a munka­folyamatokat a munkáspárak már most ia következő módon végzik: A belső zsákhüvelyt, mely egy, vagy több papirrétegből állhat, az első mun­ikáspár készíti el, úgy hogy a megfelelő számú (B) papírívet az egyik, (Bl) oldal felé annyira elcsúsztatja egymáson, míg az így elcsúsztatott papirívek (B3) oldal­szélei kb. 2—3 cm. távolságban vannak egymástól. Az első munkáspár egymás­sal szemköztálló munkásai azután, a kö­zös (C) csirizesíál használatával, a papir­ívek szélét, (B2)-nél, egyenletesen beke­nik csirizzel és azután az egész becsiri­zelt papirívcsomót együttesen az előzőleg pontosan a papirívek szélével egybe­vágóan lefektetett (A) alakítótest köré hajlítják, úgy hogy a papirívek szélei pontosan egymásra feküdjenek és szilár­dan egymáshoz ragadjanak. Hogy a (B) papirívek és az (A) alakítótest pontosan egybevágóan feküdjenek egymáson, a (T) asztalnak (4)-nél egy üfközővasa van, mely az (A) alakítótest és a (B) papir­ívek pontos irányát megszabja. Ily mó­don a (B4) belső, egyszeres, vagy több­szörös tömlőhüvely készül a (B) papir­ívékből, mely hüvely belsejében az (A) alakítótest foglal helyet (1. ábra (B) és (D) helye, 7., 8. ábrák). A föladat most ezen belső hüvelyen a külső borítóhüvely megerősítése. Boríté­kul egy (D) papírívet használunk, mely­nek nagysága megfelel a (B) papiríveké­nek. Minthogy azonban a borítóhüvely kiálló szélét be kell hajlítani és be kell ragasztani, hogy a kész papirzsák erősbí-

Next

/
Thumbnails
Contents