72798. lajstromszámú szabadalom • Szalmaelevátor

Megjelent 1918. évi október hó 7-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HOT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72798. szám. X/a. OSZTÁLY. Szalmaelevátor. IFJ. THIERJUNG FERENC GAZDÁLKODÓ TEMESFÜZKÜTON. A bejelentés napja 1915 április hó 14-ike. Az eddigi s2almaelevátorok hátránya., hogy igen nehézkesek, ami szállításukat és fölállításukat megnehezíti, ami külö­nösen a házicséplésnél igen hátrányos, ahol naponta többször kell a gépet át­szerelni. Ez nagy időveszteséggel jár, ami a szalmaelév átor oknak egyébként nagy előnyeit ismét lerontja. Mindembe hátrányok megszüntetését célozza a találmány tárgyát képező szialmaelevátor, mély közvetlenül a cséplőgépre van szerelve és ezzel merev egészet alkot. Ezen elrendezésnek előnyei: a) az ily elevátorral fölszerelt cséplő­gép sokkal gyorsabban állítható föl; b) ennél az elevátorhál a hibás fölállí­tás és a hajtószíj leesése következükben beálló üzemzavarok föl nem léphetnek; c) a szalmaelevátor munka-iránya a cséplés közben is • megváltoztatható és végül d) a cséplőgéppel egyesített szalma­eleváíor olcsóbban előállítható. A találmány tárgyát képező szalma­elevátor a csatolt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve és pedig az 1. ábra a berendezés oldalnézete1 és részben metszete, a 2. ábra pedig föMlnézete. A cséplőgép kiegészítő részét képező (a) vaskeret egyik szárán ,a (b) fogas­kerék van ágyazva, melynek tengelyén a (t) szíjkorong ül. Utóbbi alkalmas ele­mek útján a cséplőgép szalimarázótenge^ lyével áll összeköttetésben. Az (a) vaskereten (c) oszlopok van­nak megerősítve, melyek fölső végeikkel a köralakú (d) tárcsát hordják. Ezen tárcsa forgatható, mely célra a tárcsa villaalakú (e) karimájával az oszlopok (f) nyúlványát fogja közre, mim elTett a nyúlványok görgőkkel vannak ellátva. A (d) tárcsa fölső oldala fogazással van ellátva. Ezen fogazásba az egyik (c) oszlopon megerősített (g) konzolban forgathatóan ágyazott (h) fogasklerék kapaszkodik, mely az (i) fogantyú segé­lyével elforgatható, miáltal a (b) tárcsa is elforog. A (b) tárcsán a tjárc^a szélességében a vízszintes (j) tengely van ágyazva, mely­nek egyik végén a (k) fogaskerék van fölékelve. Ezen fogaskeréken belül, úgy­szintén a tengely másik végén egynegy (v, v) lánckerék van fölékelve, mély az

Next

/
Thumbnails
Contents