72796. lajstromszámú szabadalom • Mozgóreklámokat vetítő gép

rendezett hajtómű az egyfogú (d) kerék és az ezzel kapcsolódó többfogú (1) ke­rék segítségével szakaszosan forgat. Az 5—7. ábrákon föltüntetett fogana­tosítás! aliaknái a szalagalakú (m) kép­tartó 'á, motollához . hasonló (n) kerék kerületére van; fektetve. A 8. ábra szerint a (c) filmszalag két vége az (o) csévékre van erősítve, ame­lyek az egymáshoz képest a (p) Jiíasítjé­kok és a (q) csavarok segítségével el­állítható (r) tartókban vannak ágy: az|via. A (b) állványban ellrendezett hajtómű természetesen ez esetben két ellenkező irányban képes hajtani a (c) filmszailagot. A 9. ábra szerint a fölső ,(o) kerék ten­gelyén az (s) lánckerék van megerősítve, amelyet a (t) lánc az (s') lánckerékkel köt össze. Hasonló módon van az alsó (o) kerék tengelyén megerősített (u) lánckerék a (t") lánc által az (u') lánc­kerékkel kapcsolva. Az >(s') és (u') lálnc­kerekek az (x) elektromotor (v) tenge­lyén lazán vannák elrendezve és a (v) tengellyel á tetszőleges szerkezetű (w) kapcsolás segítségével fölváltva kapcsol­hatók össze. A (w) kapcsolást a meg­felelő szerkezetű (y) hajtómű működ­teti. A 10. ábrán látható fogánaltosítási alaknál a (z) elektromotor vezetékei a (2, 3, 4, 5) gyűrííszegmensekből és a (6) kontaktuskarból álló áramfordítóhoz Vannak kapcsolva, amelynek segítségével az áram iránya tetszőlegesen változtat­ható. A találmány tárgyát képező gépnél előnyösen alkalmazható a 11. ábrán föl­tüutetett képfordító, amelynél az optikai tengelyükkel egymásra merőleges (7) és (8) lencsék a (9) tokban vannak elren­dezve és a lencsékkel szemben az optikai tengelyekkel körülbelül 45 fo(k szögjhaj­lástsal a (10) tükör van megerősítve. A 12. ábra szerint az (ía) tok egyik (11) fala átlátszó vagy áttetsző és rajtla fölirat van alkalmazva, amielyet á gép féhyforrása átvilágít. SZABADALMI IGÉNYE^. 1. Mozgóreklámokalt vetítő gép, azáltal jellemezve, hogy a vetítőgép tokjábán elrendezett hajtóberendezés szjakaszos mozgást létesítő közlőmüvei Van kap­csolva, amely az átlátszó képtartót szakaszosán mozgatja a fényforrás, illetőleg kondenzor és a vetítő objek­tív között. 2. Az 1. igénypontban védett vétítőgiép foganatosítási alakja, amelynél a. sza­lagalakú képtartó két csévére van rátekercselve, azáltal jellemezve, hogy a csévék tengelyei kapcsolás síegítlsé­gével vannak hajtómű tengelyével kapcsolva, amely kapcsolás a cséVélk tengelyeit fölváltva kapcsolja a hajtó­művel. {1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents