72791. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cipőtalpak és saroklemezek hulladékbőrből való előállítására

Megjelent 1918. évi október hó 7-én. MAGY. ggu KIR. SZABADALMI gH|3T HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72791. szám. I/b. OSZTÁLY. Eljárás cipötalpak és saroklemezek hulladékbőrből való előállítására. K. U. K. KRIEGSMINISTERIUM, KRIEGSFÜRSORGEAMT (CS. ÉS KIR. HADÜGYMIN1STERIUM, HADSEGÉLYZÓ HIVATAL) BECSBEN. A bejelentés napja 1916 jolins hó 21-ike. A jelen találmány tárgya eljárás cipőtal­paknak és saroklemezeknek cipő talp-hulla­dékbőrből való előállítására. Az eljárás az­zal van jellemezve, hogy a hulladékdarabokat egymást átlapolva sorakoztatjuk egymás mellé és ütközéshézagaik mentén varratok, szögek vagy kapcsok segélyével kapcsoljuk össze egymással. Az 1., 2. és 3. ábrák egy a jelen találmány szerinti újítás értelmében hulladékdarabok­ból előállított talp fölülnézetét és A—A, illetve B—B vonalak szerinti metszetét szemlélteti. A 4. ábra ugyan olyan módon előállított saroklemezt mutat Mint az ábrákból kitűnik, a talpak elő­állítása a talpbőrhulladékokból úgy törté­nik, hogy az egyes (m, m) hulladékdarabo­kat egymást átlapozva, szorosan egymás mellé sorakoztatjuk és az ütközési hézagok mentén varratok, szögek vagy kapcsok útján egyesítjük. A varratok kirakása vagy a szögek vagy peckek beverése minden átlapolásnál vagy csupán egyetlen egy (y) sor mentén történ­het, melyet ezen estben a járófölületen fekvő, hozzátartozó ütközési hézaghoz lehető közel helyezünk el, vagy pedig az ütközési belyeket még egy másik (x) sor varrattal, szöggel vagy pecekkel biztosítjuk, melye­ket az után a talp belső oldalán fekvő ütkö­zési él mentén kell elhelyeznünk. Az átlapolások teljesen egyenlő méretei­nek betartása mellett, amit alkalmas segéd­eszközökkel könnyen elérhetünk és az egyes hulladékdaraboknak gondos összeillesztése által a találmány szerinti eljárás utján oly talpakat kapunk, melyek az egy darabban való talpakkal tartósság tekintetében nem csak teljesen egyenértékűek, hanem azokat még fölül is múlják mert az egyes ütközési élek mentén fekvő egyszerű, vagy esetleg kettős szögsorok a bőr kopását csökkentik és így meglassítják. A hézagok jobb egyesítésére és tömíté­sére a bőrdarabok tömítőleg ható anyagok­kal, esetleg vízmentes ragasztószerekkel bekenhetők. Az átlapolt ütközési helyek vagy egye­nesek lehetnek, mint azt a rajz mutatja, vagy pedig részben rézsútosan, részint egyenesen haladó átlapolásokkal helyet­tesíthetők.

Next

/
Thumbnails
Contents