72786. lajstromszámú szabadalom • Bőrrostanyag és előállítására való eljárás

Megjelent 1918. évi október hó 7-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI Eggtt HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72786. szám. XI/a. OSZTÁLY. Bőrrostanyag és előállítására való eljárás. ELSAS ERNÓ GYÁROS ELBERFELDBEN. A bejelentés napja 1916 október hó 3-ika. Elsőbbsége 1916 február hó 17-ike. A bőrré földolgozott állati irhák többé­kevésbé simulékony szövetet tartalmaz­nak, mely rostanyagbál áll1 és a fonásra használt gyapjuszőrökhöz hasonlít. Ez a szöveit a cserzett bőr husoldalán, a kaparó vas használata előtt lép főleg előtérbe és a bőrnek posztószerű, sza­bálytalanul nyírt külsőt ad. Ezt a posztó­szerű fölülteltet, hogy a bőr husoldalának sima fölületet, magárnak a bőrnek pedig egyenletes vastagságot adjanak, a kapar ó­késsel, vagy effélével el szokták távolí­tani, miközben a rostot szétvágj ák és értéktelenné teszik, jóllehet annak a bőr husoldaláról óvatos, ia rostokat kímélő leválasztása fonási és egyéb célokra igen alkalmas rostanyagot szolgáltat. A bőrrolsltiok ezen Óvatos leválasztása a jelen találmánly szerint célszerűen mechanikus eszközökkel történik, főleg a rostoknak alapjukról1 való leemelésével és az így megemelt rostok lehúzásával. Minthogy a bőr hu sóddal án a rostok csaknem vízszintesen íeküsznek és fer­dén lefelé gyökereznek a bőrben, ezért fölegyenesítésükre ferdén lefelé irányuló szögletes lapos vas igen alkalmas, melyet lökésszerűen mozgatunk a bőr husoldala felé. Ez a lapos vas, ütköző éléin, erre az élre szög alatt elrendezett rovátkákkal lehet ellátva, úgy hogy a rostok kis nya­lábokban emeltetnek le.' A rostok lehúzása azután fogószerü szerszámmal történik, mely a megemelt rostokat megfogja és a bőr husoldaláról lehúzza. Ezekkel az egyszerű szerszámokkal (lápos vassal és fogóval), melyeket kézr zel vagy géppel lehet működtetni, ipari­lag fölhasználható tulajdonságú, pl- fon­ható hosszúságú rostokból álló anyagot kapuink az eddigi értéktelen vagy csekély értékű hulladékanyag helyett. SZABADALMI IGÉKYBK. 1. Bőrrostanyag, melynek jellemzője az,, hogy ,a bőr husoldaláról óvatosan és kíméletesen leválasztott rostokból áll. 2. Eljárás az 1. pontban igényelt bőr­rostanyag előállítására, melynek jel­lemzője az, hogy a bőr husoldalán a rostokat fölegyenesítjük, azután meg­fogjuk és lehúzzuk^ WM DÉszyéNf IMHÚ IT»«M<H

Next

/
Thumbnails
Contents