72779. lajstromszámú szabadalom • Hajlékony fatalp

Megjelent 1918. évi október hó 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jj||| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72779. szám. I/b. OSZTÁLY Hajlékony fatalp. TURUL" CIPÓGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG TEMESVÁROTT. A bejelentés napja 1916 december hó 8-ika. T A'43060. számú osztrák szabadalmi le­írás útján ismeretessé, vált több egymás fölé helyezett fumirlemez összeragasz­tása és összesajtolása által előállított cipőtalp, melyre a kopás csökkentésére harántirányú léceket erősíttettek föl. Ezen furnirtalp viselé'sénél azonban ki­tűnt, hogy nedvesség hatására deformá­lódik és az egyes furnirlapok egymástól szétválnak.' Ezért javasolták a furnír­lemezek és a harántlécek közé vízálló rétegnek, pl. linóleumnak közbeiktatását. De ez a javaslat sem vált be, mert a linoleumrétegnek a furnirtalp alá való helyezésével nem sikerült meggátolni a víznek a fatalp szegélyén való behato­lását. Ezen a hátrányon segít a jielen talál­mány tárgya, melynek lényege az, hogy a fuipnirtalpat egy ezen talp és a rászö­gezett haránt! écek közé iktatott és á talp szegélyei fölé nyúló bőrréteggel, célsze­rűen bélésbőrrel burkoljuk. A mellékelt 'a találmány tárgyának példaképem fogianatosítálsi alakját szem­lélteti. Az 1. ábra fölülnézet. A 2. ábra metszet az 1. ábra A—B vo­nala szerint. A talp az egymásfölé helyezett (i) fur­nirlapoikból áll, melyekre a (2). haránt­lécek ismert módom vanniák fölszögezve. A furnirtalp vízhatlanná tétele céljából a furnirtalp és a (2) lécek közé a (3) bőiyéteg, célszerűen bélésbőr úgy van elhelyezve, hogy szegélyei az (1) furnir­talp kerülietét teljesen körülveszik ós így ezt a talpat teljesen burkolják, úgy, hogy nedvesség behatása ellenében tökéletesen leiszigetelik. A (3) bélésbőrrétegneik sze­gélyeit tetszőleges módon erősíthetjük föl a bőrtalpra, célszerűen szögezés 'útján. SZABADALMI IGÉNY. ,'Furnirtalpakból összerakott hajlékony fatalp harántirányú lécekből álló futófölülettel, jellemezve a furnirtalp és a harántlécek közé iktatott, a talp kerületét is burkoló, célszerűen bélés­bőrből való szigetelőlemez által. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉ8ZVÉNY rÁÍWABÁO NYOMDÁJA BUDAPESTEK.

Next

/
Thumbnails
Contents