72778. lajstromszámú szabadalom • Fából való rugalmas védőtalp lábbeliekhez

Megjelent 1918. évi október hó 7-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72778. szám. I/b. OSZTÁLY. Fából való rugalmas védőtalp lábbeliekhez. TAUSSIG RÓBERT GYÁROS GABLONZBAN ÉS DR HAMBURGER. ARTHUR GYÁROS GABLONZ/M GRÜNWALDBAN. A bejelentés napja 1916 november hó 14-ike. Elsőbbsége 1916 március hó 15-ike. A találmány fából való rugalmas védő­talpra vonatkozik, amelyet a kész cipő­nek bőrtálpára kapcsók vagy másefféíék segélyéjvel könnyen kicseirélhetően erősí­tünk föl. A Védőfatalp a találmány szerint több egymáshoz csatlakozó harántlácből áll, (amelyeket föfiístö oldalukon rugalmas fémcsíkok utánengedően tartanak össze egymással. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának két példaképem foganatosítási 'alakja van föltűnhetve. Az 1. ábra a védőtalppal ellátott cipőnek egy részét mutatja oldalnézetben. A 2. ábra a védőtalp fölülnézete. A 3. ábra metszet a 2. ábrának a—b vo­nala szerint. A 4. ábra a védőtalp egy másik .fogana­tosítási alakját mutatja hosszmetszetben. A fából való ivédőtalpat több (1) ha­rant'léc alkotja, amelyek .alacsony kes­keny oldalaikkal egymáshoz csatlakoz­nak és két rugalmas (2) fémcsík ,segé­lyével vannak egymással utánengedően összetartva.. Ezen célból mindegyik harántlécei á cipő talpiára fektetendő fölületén két szög vagy máseffé'le 'segélyével kötjük össze a két fémcsíkkall1 ; célszerű azonban szögek alkalmazása helyett a (2) fém­csíkokból (3) csúcsokat kihajlítani. A védőtalpat ,a cipő (4) bőrtalpán (5) kapcsok segélyével erősítjük meg. Ezek drótkeingyetekből állanak, amelyeknek <(5; ) középrésze derékszög alatt meg van hajlítva, míg azoknak (5") végei horog­alakuan vannak visszahajlítva; az utób­biak a bőrtalpba behatolnak, míg a védőtalpon a kapcsokat (6) facsavarok segélyével erősítjük meg. A 4. ábrán föltűnte téti foganiatosítási al aknál az (1) haránt l écekn ek egymás­hoz illeszkedő széliéi nincsenek sík alak­ban kiképezve, hanem ívelve vanniak és pedig az egyik barálntlécnetk domborúan kiképezett jh|atláróló széle a másik léciiek hemoruan kiképezett szélével kapcso­lódik. A találmány szerinti védőtalp zajtalan, frugiékony járást biztosít, igen oftcsó'n állítható elő lés minden szakavatottslág és fáradság nélkül erődíthető meg ,a ci­pőn. Azonkívül a cipő tartóssága az ezen védőtalppal való használattal lényegesen fokozódik.,

Next

/
Thumbnails
Contents