72772. lajstromszámú szabadalom • Lábprotézis

— 2 — illetőleg (d) pánttal van ellátva, amely­nek alsó vége csuklósan van az alsó (e) lábszár megfelelő (f) csapágylemezeihez kötve. A (c) ,és (d) pántokat összefogó (h) gyűrű mellső és hátsó részéhez egy V-alakú (i) vezetősín van a műláb füg­gőleges szimmetriasíkjában megerősítve, amely sinnek (il) szára az (a) kosárnak függőleges helyzeténél: a (h) gyűrű mellső részéről függőleges irányban halad lefelé a (c, ,d) pántok csuklppontján keresztül fektethető vízszintes sík alá, itt körívet alkotva, ferde (i2) szárrészbe megy át, amely a (h) gyűrű hátsó pontjához fut. Az alsó (e) lábszárrész aljián megerősí­tett (j) húzórúgó fölső vége egy (k) csi­gához Van kötve, amely csiga viszont hornyával az (i) vezetősínen nyugszik. A műláb álló helyzeténél a {]) rúgó füg­(gőleges vagy közel függőleges helyzetei (foglal el, ülő helyzetben azonban, mikor iaz (a) kosárnak (c) és (d) pántjaihoz (erősített ,(h) gyűrű vízszintes állásából {függőleges állásba tért (2. ábra) ós az |(i) sint szintén magával emelte, amely­piek ferde (i2) szárán viszont a (k) clsiga (végiggördülni kényszerült, függőleges Bíkban ferde helyzetbe jut. Azáltal, hogy (az (i) vezetősínnek álló helyzetben az (öble, ülő helyzetben pedig hátsó vég­rpontja a műláb két részét összekötő csuklókon át fektethető vízszintes sík lalatit foglal helyet és a véghely zelekben ,a (j) rúgó (k) cisigá|a is e sík alá kerül, lelérjüik, hogy e véghelyzetekben a (j) irúgó kevésbé van megfeszítve, mint az i(i2) sinszárnak bármely közbenső piont­jján, miért is a rúgó a csiga véghelyzetei­ből kilendülve mindig egyik véghely-Ize/tbe jutni törekszik és az így elfoglalt lálló vagy űlő helyzetet biztosít|a. I Járás közben a műláb két része a tér­idet helyettesítő csuklóban kis(sé' megtö-Irik, miáltal az (i) Vezeték kissé meg­emelkedik és a ,(k) csigát nllagával :ennelve, a (j) rúgót meghúzza, amely lazuitián a műláb két részét ismét egy vo­nalba téríteni törekszik és ezáltal a csonk iróvén megemelt műlábbal szabályos lé­pést Végeztet. (3. ábra.) Az alsó (e) lábszár vázát fölül össze­foglaló (m) gyűrű mellső részéhez a térdkalács külső alakját utánzó, gömb­részlet alakú (n) paizs van erősítve, melynek közepén kiképezett (o) hasíté­kon az (i) Vezetősín áthatol. Az alsó (e) lábszár (p) gyűrűjébe a (q) fatömb ,vagy hasonló van erősítve, amelynek alsó oldalát egymással tompa­szöget bezáró két (r) és (s) síkfölület alkotja. A (q) tömb pántok révén csuk­lós összekötíLetésben áll a (t) lábfejjel oly módon, hogy a csuklócsap az (r) és (s) síkok metszésvonalába esik. A (q) tömb és a (t) lábfej közé (u) rúgó van iktatva, mely a (t) lábfej és a lábujjaikat pótló (v) rész között elrendezeti (z) rugóval, valamint a (j) rúgóval együtt a lépésekhez megkívánt hajlékonyságot és rugalmasságot biztosítja. A (t) lábfej és a (jv) lábujjrész alsó része ürös és cél­szerűen rugalmas anyaggal, pl. lőszerrel van kitöltve. SZABADALMI I.GÉNYEK. 1. Lábprotézis, jellemezve egyenes hely­zetében függőleges középvonala mö­gött fekvő csukló révén a fölső láb­szárcsonkot befogadó kosárral össze­kötött és az alsó lábszárat helyette­sítő váz alján megerősített húzó rúgó fölső végén alkalmazott csigát alá­támasztó és a fölső lábszarcsonkot befogadó kosár alsó gyűrű jón meg­erősített, függőleges síkban .elforgat­ható oly vezeték által, 'amelynek egyik (mellső) végpontja az álló, má­sik (hátsó) .végpontja az ülő helyzet­ben a protézis tíét 'főrészéit összekötő csuklón át fektethető vízszintes sík alatt foglal helyet. 2. Az 1. alatt igényelt lábprotézis láb­feje, jellemezve alul nyitott és rugal­mas anyaggal (célszerűen íószőrrel). töltött öble álltai. (1 rajzlap mellékletfel.4 NUM RÁACV&TVÁMMAO NYOMDÁJA EUOAPESTCH

Next

/
Thumbnails
Contents