72769. lajstromszámú szabadalom • Permutációs zár

nyitó mo:gása alkcilmár d ;i rekcsztőf kat hordó larto a gállólcmez felé lolo­dik el, a rekesztöfog ós a rekesztő közol'.i kapcsolat pe'dig megszűnik. A mellékelt vázlatos rajz. 2. ós 3. áb­rája mutatja a találmány szerind permu­tációs 'zár egy példaképem megoldási alakját, egyetlen rekeszt öv cl zárt. ilie(\e nyitott állapotban. . A ((>) csaj) körül lengő (a) rekcsztö­nek (b) rekcszLöfoga az (a) rekesz'.dhöz képest a (0) nyíl iránv.ilian eltolhatoan van,a (c) tarlóra szerelve, amely viszont a (10) vezetékekben a (11) 'nyil irányá­ban eltolhalóan van a zárba szerelve. A (d) retesz a (12) csap körül lengd {13) himba és a (H», 17) csapok révén úgv van a (c) tartóval kapcsolva, hogy ha a r tesz a (8) nyil irányában mozog, úgy a (13) himba révén a (c) tarlót a (11) nyil irányában tolja el. Ha a zárat nyilai akarjuk, úgy az (a) rekesztöt annyin.! kell megemelnünk, hogy a (14) fogazás és a (b) rekesztöfog (15) orra közvetí­tésével a (b) reke-sz.töíogat az (e) akasztó­lemez (7) bevágása elé juttassa, mire a (b) rekesz'löiog a (7) bevágásba hatol­hat és a (d) zárrclcsz a \8) nyíl irányá­ban visszahúzható (3. ábra). A helytelen kulccsal való nyitási kísér­letnél az (a) rekesztő megemelése után a (d) retesz a (8) nyil irányában bátra­felié szoríttatik, egyidejűleg azonban :\ retesz a (13) himba közvetítésével a re­teszre működő erőnek megfelelő erővel nyomja a (b) rekesztöfogat az (e) gátló­lemez felé, miközben a rekesztölog (ló) orrát az (a) rekesztő (14) fog'azásábol kihúzni igyekszik, úgy hogy ezáltal a rekesztöt a nyitási kísérletnél föllépő nyomás alól tehermentesíti. A bezáráskor a kulcs szakála minde­nekelőtt megemeli a rekesztöt a szakái méretének megfelelő magasságra, azut in dtolja a \d) reteszt a (18) nyíl iránya­ián. amivé! egyidejűleg a (13) himba •évén a (c) tartó a (18) nyíllal ellenie'.: irányba.i tolódik el, úgv hogy egyre zrol (b) rekesztöfog kihúzódik az (e) gátló­lemez (7) bevágásából és másrészről a (b) rekesztölog (15) orra behatol az (a) rekesztő (11) fogazásába. A kulcs ezután ismét elengedi az (a) rekesztől, mire az legmélyebb állásába sülyed le (2. ábra) és magával mencszli a (b) rekesztöfogat. A találmány tárgyát képező zárszerke­zet további előnye abban áll, hogy rend­kívül alkalmas oly zárszerkezet létesíté­sére, amelynél lengő (a) rekr-.z!ök és körívben 'mozgó (b) pkrs/.ófogak he­lyeit egyenes vonalú pályán eltolható rekeszlök, illetve rekcszlöfofcak alkal­maztahu.k. u^y hogy fordílokulcs be­íveli szúrókulcesal működik a zár. Ezál­tal a kulcs szakála, illetve a rekesz)ők jóval nagyobb löketei végezhetni k a rekesztöfog és a rekesztök közötti kap­csolatol iélesílo (!l) fogazás oszlása sok­kal durvább lein , ami a zár üzembiz­tonságára nézve fontos. A találmány szerinti zárszerkezei kulcs nélkül is megoldható, pl. olyként, hogy a (b) rekesztöfogak a zár tokján kiveze­tett állílószcrvekkel vannak ellátva, úgy hogy a (b) akaszi'.ófogakat a zár bezárása alkalmával egy bizonyos kombinációra állítjuk be kézzel és ugyancsak kézzel létesítjük a bezárásnál alkalmazott kom­binációt akkor, ha a zárat ismét nyitni akarjuk. SZABADALMI IGÉNY. Permutációs zár, jellemezve azáltal, hogy a rekesztöknek a gátlólemezzel együt'­müködö rekeszlöszervei (rekesztö­fogak), az ezeket a nyitási kísérlet alkalmával terhelő erővel ellentell irányban eltolható Iártón beállítha­tóan vannak elrendezve, melv a zár reteszével olv kényszerkapcsolatban áll, hogy a relesz nvitó mozgása al­kalmával a rckcsztöfogakat hordó tarló a gátlólemez felé tolódik el a rekesztöfogak és a rekesztő közötti kapcsolat pedig megszűnik. (1 rajzlap melléklettől.)

Next

/
Thumbnails
Contents