72769. lajstromszámú szabadalom • Permutációs zár

Megjelent 1018. évi október hó 7-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72769. szám. Vltt/d. OSZTÁLY. Permutációs zár. ÖZV. LÁNDZSA ISTVÁN NÉ MAGÁNZÓ MISK0LCZ0N. A bejelentés napja 1917 december hó 6 iká. Ismeretesek permutációs zárak. vagyis oly zárak. amelyeknél a nyitást a rekcív.­tönek csak meghatározott helyzeté­ben megengedő. minden más helyzetben azonban a rekesztöbe való ütközésiikktl a nyitást akadályozó gátlólenvzek b<­állithatóan vannak elrendezve, úgy hogy helyzetük változtatásával megváliozlai­hutjuk azon kombinációt, amelyet a re­kesztokkel letesíteni kell. hogy a zár nyitható legyen. A kulcsra járó ily p<v­nialációs zárak mellett oly szerkezetűek voltak, hogy a bezárás alkalmával ma­guk a kulcsszakái állal beállított rekesz­tők menesztettek az 'akasztólemezeket, úgy hogy ezek a bezárásra használt kulcsszakái által adott helyzetbon rögzit­tettek. Knnek következtében az ily per­mutációs zárat a rekesztők elrendezésé­íek megfelelő bármely kulccsal lehetett bezárni, de mindenkor esiak azon kulcs­osai lehetett nyitni, amulyet a zár bezá­rására használtak. Ezen ismert permutációs zár schcma­lííkus rajzát mutatja a mellékelt rajz M. ábrája bezárt állapotban, még pedig at egyszerűség "kedvéiért egyetlen rekesz­| tővel és a hozzátartozó akasztólemezzel, (a) a rekesztő, (e) a gátlólemez és (cl) a retesz, amelyen az (c) gátlólemez (1) peckek és (2) hosszhasítékok révén a <-4> nyíl irányában eltolható és a gátlo-Icmez ( I) íogazásába kapaszkodó helyt­álló (ö) akasztófog segélyével^,irmelyik helyzetben rögzíthető. A zár csak akkor nyitható, ha az (a) rekesztő annyira megemeltetett. hogy (b) foga az. (e) gállólenjez (7) kivágásával kerül .szembe. Nyitási kiséi leiméi, mely nem a megfelelő kulcs segél\ével történik, a (cl) reteszre a (8) nyíl irányában gyakorold nyomást az (e) akasztolemez átviszi a (b) fogrö, illetve az (a) rckcsztökre, ami különösen olv záraknál, amelyek durvább kezelés­nek vannak kitéve, pl. vasúti kocsikra alkalmazandó záraknál — nagy hátránv. A találmány tárgya ezen permutációs zár oly javítása, amelynél á rckesztők, a !Í; Ktcl 'ii kulccsal való nyitási kisérlel ék­nél tehermentesittotnek. Ezt a találmány értelmében azzial fcrjük el. hogy a rekeszlöknek a gátlólemezzel együtt működő rckeszlöszci vei (re késztö­fog) az ezeket a nyitási kislérlet alkalmá­val terhelő erővel ellentett irányban el­tolható tartón beállíthatóan vannak el­rendezve. mely a zár reteszéhez oly kényszerkapcsolatban áll. Tiogv a retesz

Next

/
Thumbnails
Contents