72766. lajstromszámú szabadalom • A cipősarokra föltolható járósarok

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72766. szám. i/b. OSZTÁLY. A cipősarokra föltolható járósarok. EMMA VPNKIRSCHHOFER SZÜL.MAIER ÉS GABRIELE JESCHOWSKY SZÜL. TORGGLER MAGÁNZÓNÓK GRÁCBAN. A bejelentés napja 1916 november hó 10-ike. Jelen találmány .tárgya a cipő sarok­részére föltolható járósarofcna vonatko­zik, melynek lényege, hogy a saroikrész­nek és járósaroknak egymásfelé néző oldalán keíesztirányú csatornák valnnak bádogból vagy egyéb anyagból páronként olykép elrendezve, hogy ezek egymásba kapaszkodva, a járóisarkot a cipősarok­hoz rögzítik. A járósaroknak használati helyzetében való rögzítésére a csatornák egyike rugalmas kiugrással, másika pe­dig megfelelő kivágássál van ellátva, melybe a kiugrás bekapcsolódik. Mellékelt rajz 1. ábrája a járósarkot föltóliás közben távlatilag, 2. ábra a járósaroknak alulnézetét'. 3. ábra pedig a cipő hosszirányéban eszközölt keresztmetszetet mutat. Az (a) cipősaroknak közepén kereszt­irányú (b) lépcső van, ennek megfele­lően pedig a (c) járóisarokban (d) kivá­gás. Az elrendezés természetesen fordí­tott is lehet. A cipősaroknak és járó­'saroknak 'egymásfelé néző oldalán bá­dogból vagy egyéb anyagból (el, e2), illetve (fl, f2) csatornák, illetve vezeté­kek vannak olykép elrendezve, hogy a járósaroknak keresztirányban való föl­tolásakor ezen vezetékek egymásba kap­csolódnak és ezált al a j árosatoknak a cipősarokról való leemelését megakadá­lyozzák. Az (el, e2) vezetékeken bevá­gások útján az (a) sarokrész felé lehajló (g) rugalmas nyelvek vannak kiképezve, meiyeik az (fl, f2) vezetékekben kiképe­zett (h) kivágásokba kapcscÜódnak be akkor, ha a járó sarkot a sarokrészre föl­tóljuk, mikor is végleges helyzetében ön­működően rögzítődik. Természetesen bármely rögzítőberendezés is alkalmaz­ható, vagy pedig nélkülözhető is, mivel azáliíal, hogy a járósarok csakis oldal­irányban húzható le a cipősarokról, já­rásközben utóbbiról le nem lökődhetik. SZABADALMI IBÉSYXK. 1. A cipősarokra föltolandó járósarok azáltal jellemezve, hogy a cipősarok­nak és járósaroknak egymásMé néző oldalain a cipő szélességének irányá­ban futó vezetékek Vannak páronként olykép elrendezve, hogy azok egy­másba kapcsolódva a; járósaroknak a cipősarokról való leemeléséit meg­akadályozzák.

Next

/
Thumbnails
Contents