72764. lajstromszámú szabadalom • Beállító vagy távolsághatároló kapocs kaptárakban vagy kasokban elhelyezett lépkeretekhez

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72764. szám. X/d. OSZTÁLY­Beállító vagy távolsághatároló kapocs kaptárakban vagy kasokban elhelyezett lépkeretekhez. GYŐRY GÉZA GYÁRVEZETŐ MOSONBAN. M < * A hejelentes napja 1916 szeptember hó 2-ika. A méhészetnél használatos kaptárak­iban, vagy kasokban a lépikeretaket tudva­levőleg egymástól bizonyos meghatáro­zott, egyenlő távolságokban kell elhe­lyezni, hogy a méhek a keretiek közt [akadálytail'anul közlekedhessenek. E célra úgynevezett beállító, vagy távolsághatá­roló kapcsok szolgálnak, melyeik a leg-IküLönbözőbb kivitelűek, de a célnlak egy léis .más óikból nem felelnek tökéletesen Imeg. Legfőbb hátránya valamennyi is­imért ilyen kapocsnak, hogy ctsaik egy­loldaluan "hat. azaz minden egyes kereten pgy-egy ilyen kapcsot kell elhelyezni, íogy a keretet a szomszédostól a kívánt távolságban tartsa.. Azonkívül a legtöbb pmert kapocs nem ül elég szilárdan a iéreten, úgy hogy könnyen leesik arról is elkallódik. Némelyikük viszont a dol­gozó méhet megsérti, úgy hogy ez okból íem használható. Mindezeket a hátrányokat teljesen ki­küszöböli a jelen találmány tárgya, mely rugalmas fémszalagból vagy d'rótból innék megfelelő meghajlít ásával úgy van cészítve, hogy kétoldaluan hat, azaz le­íetővé teszi, hogy csak minden második {.eretet lássunk el ilyen távolsághatároló kapoccsal, továbbá szilárdan ül a kereten és a méhet meg nem sértheti. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van bemutatva, melyen az I-gyel jelölt ábra a kapocs oldalnéze­tét, a II-ve! jelölt ábra a rugalmas fém sza­lagból készüli kapocs fölülnézetét, a III-mal jelölt ábra annak használati módját, illetve a lépkereteken megerősí­tett kapcsokat oldalnézetben és a IV-gyel jelölt ábra ugyanezt fölülnézet­ben tünteti föl. A kapocs egy darab rugalmas (a, b) fémszalagból vagy drótból az I. és III. ábrákon látható módon való meghajlí­tá&slal Van készítve, .tehát mint a III.. áb­rán látható, a keretlécet három oldalon teljesen, a negyedik oldalon pedig csak­nem feléig rugalmiasian körülfogja, úgy hogy róla le nem eshetik. A fémlemez, vagy drót két (b) vége emellett fölfelé van hajlítva, úgy hogy kétoldali táVolság­határolásra alkalmas, tehát csiak minden második kereten kell egy-egy ilyen kap­csot elrendezni (III. ábra). Az egyik ol­dalon, mint látható, a távolságtartó (b) szalag- vagy drótvég a szalagnak vagy;

Next

/
Thumbnails
Contents