72761. lajstromszámú szabadalom • Egymás mellé helyezett bőrdarabokból álló járótalp, melynél az egyes darabok közötti hézagok a talp hosszanti középvonalára harántirányúak

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. flftfr KIR. SZABADALMI jEff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72761. szám I/b. OSZTÁLY. Egymás mellé helyezett bőrdarabokból álló járótalp, melynél az egyes darabok közötti hézagok a talp hosszanti középvonalára harántirányúak. SIGMUND BEER & SÖHNE CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 19X6 julius hó 31-ike. A találmány tárgya járótalp, mely egy­más mellé helyezfett bőrdarabokból áll és melynél laz egyes bőrdarabok közötti hézagok a talp hosszanti középvonalára harántirányúak. A találmány lényege abban áll, hogy ezen illesztési hézagok ;a bőrdía rabokhoz erősített, ellenálló anyagból, pl. fémből készült, vékony sá­vokkal vannak eltakarva. A sávok hossz­irányú szélei derékszögben lehajlított hegyes fogakkal varinak ellátva, melye­ket a bőrdarabokba, illetve ezeken ke­resztül a talpba nyomunk be. A sávok csúszástgátlóan isi lehetnek kiképezve, mely esetben alsó fölületükön •rovátkákkal vagy hasonlóval vannak el­látva. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak egy példakénti kiviteld alakját tün­teti föl és pedig az 1. ábra alulnézetben, a i 2. ábra hosszmetszetben mutatja a járótalpat a t|alppal összekötve, míg a 3. ábra egy a járótalp hatfánthézagai­nak lefödésére szolgáló kapocsszerüen kiiképezett sá|vot vázlatosan tüntet föl. A járótalp ismert módon érintkezően összeillesztett, az (f) cipőtalpon (g) szö­gekkel megerősített (a) bőrdaíabokból áll, melyek akként vannak elrendezve, hogy egy a talp hosszanti középvonalán futó (b) hézag és több hafántirányú (e) hézag keletkezik. Mindegyik (c) haránt­hézag .egy vékony (d) fémsávval — amely azonban más alkalmas ellenálló anyag­ból is készülhet — van lefödve. A (d) sávok hosszélein derékszögben lehajlí­tott hegyes (e) fogak Vannak kiképezve, melyek az (a) bőrdarabokba be Vannak nyomva és adott esetben az (f) )tialpig nyúlhatnak. A (d) sávok a cipő talpának egész szélességére kiterjedhetnek, úgy hogy egy ilyen sáv két egy vonalban fekvő (c) haránthézagot takar le. A (d) sávok által nemcsak a szomszé­dos (a) bőrdiarábok tartatnak úgy, mint kapcsokkal össze, hanem a (c) haránt­hézagok is szorosán letaka itatnak és ezenkívül ezen hézagoknak kopásnak legjobban kitett szélei az elnyüvés ellen megóVátnak, anélkül, hogy á cipőtálp rugalmassága ezáltal befolyásoitaltnék. Ha a (d) sávok csúszástgátlóként is szolgálnak, akkor alsó felületüket meg­felelően rovátkákkal vagy hasonlóval

Next

/
Thumbnails
Contents