72747. lajstromszámú szabadalom • Vízleválasztó

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. .Y&M MJMWM&G MAGY. » SZABADALMI : vío .ri-vmjnvrm­k. sjt aj: KIR­HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS ysk .ti'. 72747. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Vízleválasztó. ALLGEMEINE ELEKTRICITATS GES. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 17-ike. Elsőbbsége 19)6 augusztus hó 31-ike. Kis víz- ós gőzterű kazánok gyors üzembehelyezésnél és erőísen változó ter­helésnél hajlamot mutatnak arra, hogy igen nedves gőzt szolgáltassanak, melyet víztartalmától az ismert vízleválalsztók­ban kell megfosztani. Az ilyen kazánoknál továbbá hirtelen megterhelés esetében kellemetlen nyo­másesés következik be, ami által a ka­zánihoz csatolt gőzerőgép üzemének egyenletessége szenved. Ezen hátrány el­kerülésére a fölső kazánba, melybe a tápvíz is belép, vízleválasztószerkezeteket építünk be. A jelen találmány azonban csak olyan vízi választókra vonatkozik, melyek a kazánt a géppel összekötő vezetékbe vannak beépítve. A találmány lényege abban áll, hogy a vízleválasztó víztere a kazánnal és a tápvezetékkel oly módon van ösiszekötve, hogy a tápvíz, miután az előmelegítőn átáramloitt, először is a víz­leválasztó vízterébe és ezután a leválasz­tott vízzel együtt szivattyú útján a ka­zánba szoríttatik. Minthogy a tápvíz az előmelegítőn ment keresztül, a vízlevá­lasztó egyúttal hőtárolót is képez, mely terhelésingadozásoknál a nyomás ki­egyenlítését vég^i. Ezáltal nyomájsesés­nök terhelésingadozásoknál való zavaró fölléptét egyszerű és hatásos eszközökkel hárítjuk el és kis víz- és gőztér ellenére is egyenletes üzemet érünk,el. A mellékelt rajz 1. és ábráján a ta­lálmány tárgyának fogatiatosítási alakjai vannak föltüratetve. A vízLeváHasztó az (a) gőztérből és a (b) vízgyűjtőből áll. melyeket egymással a (c) csővezetékek kötnek össze. Az (e) tápvízszivattyú a vizet a (g) előmelegítőn áit a (b) vízgyűjtőbe nyomja, ahonnan a tápvíz a vízleválasatóban le­csapolt vízzel együtt a (d) szivattyú által a kazánba sizállíttatik. A 2. ábrán föltüntetett foganiatosítási alaknál az (e) tápvizszivattyú ós az elő­melegített tápvizet a (b) vízgyűjtőből a kazánba szállító (d) közbenső szivattyú ismert módon közös tokban van elren­dezve, ami által a berendezés kevesebb helyet foglal el. Hogy már most a vízLeválasztó hőtá­roló gyanánt hasson, szükiséges, hogy a vizet még mielőtt a víztérbe lépne, a (g) előmelegítőben teljesen vagy közel a forrpontig fölmelegítsük. Ebben az eset­ben a víz a (b) térben már aránylag kis nyom ásdsökkenés esetén is párologni

Next

/
Thumbnails
Contents