72745. lajstromszámú szabadalom • Túlfeszültség ellen védő elrendezés, mely fojtócsévéből és vele párhuzamosan kapcsolt ellenállásból áll

- 2 — nél kisebb legyen. Kísérletekkel és számítások­kal megállapítottuk azt is, hogy ezen viszony­szám betartása és a párhuzamosan kapcsolt ellenállás abszolút nagyaágánák helyes meg­választása esetében tökéletes csillapítást érünk el és a transzformátornál fellépő fe-Bzültségemelkedést is lényegesen csökkent­jük. A mellékelt rajz 1. és 2. ábráján (L) a védő fojtócséve, (R) az áthidaló ellenállás (C) a transzformátor vagy a gépbevezető kapacitása és (L') a hozzájáruló öninduk­ció. Az 1. és 2. ábrán föltüntetett esetre nézve számítással, némi egyszerüsbítés mel­lett az ellenállás számára a következő középértéket kapjuk: Az 1. ábrán föltüntetett védőelrendezéssel lényegileg egyenértékű elrendezést kapunk, ba igen vékony szalagokból álló fojtócsévé­ket alkalmazunk és ezen szalagokat élükre állítva tekercseljük csévékké. Az ilyen csé­vékben a nagy frekvenciájú rezgési jelen­ségeknél a szalagok legbelül fekvő széle felé terjedő áramkiszorítás mutatkozik, vagyis az elrendezés úgy tekinthető mintha a nagy önindukcióval és kis ellenállással bíró külső cséverész és a kis önindukcióval és nagy ellenállással bíró legbelső cséveszegély egymással párhuzamosan volnának kap­csolva. A védőelrendezés természetesen nicsen transzformátorokhoz való alkalmazásra kor­látozva hanem azt bármilyen váltakozó áramú elosztó rendszernél a gépek vagy készülé­kek megvédésére használhatjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Túlfeszültség ellen védő elrendezés, mely folytócsévéből és vele párhuzamosan kap­csolt ellenállásból áll, jellemezve hozzá­járuló fojtócséve által, mely az áthidaló áramkörben fekszik és az ohmikus ellen­állással párhuzamosan van kapcsolva vagy ez utóbbival ellenálláscséve van egyesítve és melynek induktivitása legföljebb a főcséve induktivitásának Vs-át teszi ki, mi mellett az ohmikus ellenállás értéke minden önrezgés elfojtása céljából meg­közelítőleg ahol (C) a megvédendő készülék beve­zető kapacitása, (L) a főcséve ós (I/) a hozzájáruló cséve induktivitása. 2. Az 1. igényben védett túlfeszültség ellen védő elrendezés foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a hozzájáruló induktivitás a fővezeték irányában fek­szik, tehát az ohmikus ellenállást áthi­daló főcsévével szorosan van kapcsolva, anélkül azonban, hogy ez utóbbival mág­neses vonatkozásban állna, mi mellett az önrezgések elfojtása céljából a hozzá­járuló induktivitás értékei az 1. igény­pontban megadott módon választandók meg. (1 rajzlap melléklettel.) PM.LA0 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUOAPB6TW*

Next

/
Thumbnails
Contents