72741. lajstromszámú szabadalom • Pörgettyűs horizontkészülék

— s — gélyes vonalból való kitérését jelenti. Ha. a pörgettyű'nagy kerületi sebességgel jár, úgy (J) impulzusa van és ha a föld forgását el­hanyagoljuk, ez esetben a preeessió-kűpot Mga idő alatt írja le. A práeessió-kupot tehát az álló csillagos égre kell vonatkoztatnunk. Ha a pörgettyű mozgó testen, pl hajón van elrendezve, úgy a pörgettyű egyensúlyi helyzete a hajó menetirányára merőleges sikból a «tényleges függélyes iránytól» kis £ szöggel hajlik el, e szögét a következőképen számítjuk ki: * j T v Ebben az egyenletben (v) a hajó sebes­sége és (R) a föld sugara. A pörgettyű ten­gelyének eme ferde helyzete a föld golyós alakjától ered, minthogy a föld nehézségi ereje a hajó minden hely változásakor forog a térben. Evégből e forgástengelyre merőlegesen a pörgettyűre egy nyomatékvektornak kell hatnia, amely a pörgettyű impulzusvektorát megfelelően elforgatja. A hajó sebességének változásakor, a pör­gettyű tengelyére a gyorsulás folytán for­gási nyomaték hat, és ezzel a gyorsulási nyomásra merőleges sikból a 2w v T ~g mértékben lendíttetik ki. Ha T-2 .|/f akkor nyilvánvalóan & = Ebből következik, hogy T == 84-4 perc. Ez azonban oly inga lengési ideje, amely­nek hossza a föld sugaraival egyenlő. Ha függélyes tengelyű pörgettyű esetén, nagyságát, fordulatszámát és a súlypont mélyebb (vagy magasabb) fekvését úgy vá­lasztjuk, hogy teljes prácessió kúpjának bejárására 84 percre van szüksége, úgy a fölállítási helynek bármily mozgásakor is mindig egyensúlyban marad, mert a föllépő gyprsulási nyomás a pörgettyűt rögtön az új egyensúlyi helyzetbe viszi, amely a fölállí­tási hely pillanatnyi sebességének a földfölüle­tén megfelel. A pörgettyű horizontja és a föld láthatára közötti mindenkori különbözete a fölállítás helyének a földdel szembeni se­bességéből könnyen kiszámítható és korrek­tura gyanánt a mérésbe be lehet iktatni. Ez a S szög, amelynek kiszámítására az egyenletet föntebb megadtuk. Minthogy a jelenlegi menetsebességben a 8 és a j/. szögek különbözete elég kicsi ma­rad, még ha a pörgettyű lengési ideje nem is pontosan 84,4 percet tesz ki, a kivánt pontosságnak megfelelően a lengési időt kissé rövidebbre is vehetjük. 60 perc lengési idő esetén pl. a § és a y. szögnek legnagyobb különbözete másodpercenkénti 15 m (kb. 30 csomó) hajósebességet tételezve föl, kilenc ívpercet tesz ki. A technika jelenlegi fej­lettségénél tehát elegendő, ha a pörgettyű pracessió-kupját kb. 60 perc alatt írja le. Az eddigi fejtegetésben a föld forgását nem vettük figyelembe. Azonban nyilván­való hogy a pörgettyű hatásának módjára tökéletesen közömbös, hogy a pörgettyű a föld kerületi sebessége vagy pedig a hajó sebessége folytán halad egyik pontból a másikba. A korrektúrákat tehát szintén a föntebb megadott egyenlet alapján számít­hatjuk a 5 szög számára. Ezek többszörösen nagyobbak ama korrektúráknál, a melyek a hajó mozgása folytán állanak elő. Minthogy azonban a föld mozgását ismerjük, e korrek-, túrákat könnyen táblázatokba állíthatjuk össze. Az eddig használt Fleuriais-féle pörgettyű prácessió-kupjának időtartama egy percnél kisebb. Az «Annalen der Hydrographie» folyóirat 1916. évi 2. füzetében azt a néze­tet találjuk kifejtve, hogy ily pörgettyűk a tengeren a «tényleges függélyes irányt» szolgáltatják. A fenti fejtegetésből látjuk, hogy ez csupán akkor helyes, ha a hajó nem halad, mert már csekély menetirány­ós sebességváltozáskor gyorsulási nyomás lép föl, amely a pörgettyű adatait meghamisítja. A Fleuriais-féle pörgettyűn a föld forgásá­ból eredő korrektúrák sem alkalmaztattak. A jelen találmánnyal ama fontos ered­ményt érhetjük el, hogy a hajón a «tény­leges függélyes irányt* pörgettyűvel meg-

Next

/
Thumbnails
Contents