72740. lajstromszámú szabadalom • Újítások fürdőkályhákon

, Megjelent 1018. évi október hó 4-é«. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72740. szám. XXI/a. OSZTÁLY­Újítások fürdőkályhákon. FÜLÖP ADOLF BÁDOGOS ÉS VÍZVEZETÉKI VÁLLALKOZÓ MUNKÁCSON. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 2S-ike. Jelen találmány tárgya fürdőkályhá­kon tett újítások, melyek a kályhának egyszerüsbitését és könnyen kezelhetősé­gét célozzák. Az újítások által a fürdőkályha meg­munkálása és összeállítása, illetőleg szét­szedése kevésbé gyakorlott munkaerő által is végezhető. Az egyik újítás abban áll, hogy a füst­cső nem megy végig a kályhatest hosz­szán, úgy mint eddig, hanem a kályha­tesit fölső részében könyök alaklvan meg­hajlik és oldalt van a testből kivezetve. Ennetk az újításnak célja, hogy a víz be­fagyását meggátoljuk. Egy másik előnye ezen íüstcsőelren­dezésnetk, hogy a csőtisztítás is sokkjai könnyebben végezhető, mint 22 eddigi iürdökályhacsövefké, melyek a kályha­tefst fölső részéből kitorkolva a menye­zet közelében vol-tak elhelyezve és így csak nehezen voltak hozzáférhetők. < Egy másik újítás arra vonatkozik, hogy a belső füstcső és a külső füstcsö lecsavarolható csöcsonik útján, téli át könnyen szétszedhetöen vannak egymás­sal összekötve. Egy további újítás abban áil, hogy a 'kályhatest tetőzete tömítetten van a pa­lásthoz szögecselvé, nem úgy mint az eddigi fürdőkályhák, ahol a kályhatest és a tetőzet összehegesztve, illetőleg összeforrasztva voltaik. Ez az elrendezés lényegesen megkönnyíti a kályha esetleg szükséges szétszedését. A belső fölső részében, fél S-alakú füstcső alsó vége a kályhatest tÖJcsér­aliakú fenekével össze van hegesztve, mi­miellett ez a tölcsér a kályhapalást alsó szélével bekarimázás és gyenge forriasz­tás útján van összekapcsolva. A szétsze­dés tehát egyszerűen úgy történik, hogy. a forrasztás föleresztése után a karimát visszahajlítjuk, mikor is a tölcsér a bel^ő füstcsővel együtt leszerelhető. A kályhatestfoöl elágazó összes kifo­lyató csővezetékek csökarimái rá Vannak hegesztve a kályhate^tre. Mindezek az újítások a kályha esetleg szükséges javítása céljából annak gyors-és könnyű szétszedését teszik lehetővé. A találmány tárgyát képező újítások­kal fölszerelt fürdőkályha & csatolt raj­zon példakép vett foga ivat ősit á sí alakjá­ban nézetben és részben metszetben van föltüntetve.

Next

/
Thumbnails
Contents