72739. lajstromszámú szabadalom • Befúvószelep cseppfolyós tüzelőanyaggal hajtott elégési erőgépek számára

- 2 — hatolhat. A (11) csö továbbá körösikörül apró (12) furatokkal van ellátva, ame­lyek a (13) gyűrűs térbe nyílnak, ez a tér pedig a (14) csatorna révén a munka­henger elégetőterével közlekedik. Ha már most a (6) szelep a sürítőlöket vége felé a befuvószivattyúban uralkodó túlnyo­más folytán megnyílik, akkor a levegő a (6) szelep alól a (11) csövön, a (12) furatokon és a (14) csatornán keresztkül a munkahengerbe áramlik. Egyidejűleg azonban a (8) kiszorító a (9) csészében összegyűlt tüzelőanyagba merül, és ezt fölfelié a (11) cső és a kiszorító közötti szűk térbe hajtja, úgy hogy vékony ré­tegben a (12) furatok elé kerül. Itt. az átáramló levegő a tüzelőanyagot magá­val ragadja, szétporlasztja és a munka­hengerbe viszi, ahol meggyulad és az előzetesen a munkahengerben összesűrí­tett levegővel elég. A tüzelőanyag a (9) csészébe egyenle­tes nyomás alatt vitetik be; (15) egy visszacsapószelep, mely a tüzelőanyag belépését meggátolja mindaddig, míg a munkahengerben a nyomás nagyobb annál a nyomásnál, amely alatt a tüzelő­anyag áll. Ha már most, a rajzon föl nem tüntetett, munkadugattyú alsó holt­ponthelyzetében szabaddá teszi a kipuf­fogó nyílásokat, akkor ennek folytán a munkahengerben a nyomás közel légköri nyomásig leszáll, és a tüzelőanyag nyo­mása alatt a (15) visszacsapószelep meg­nyílik, úgy hogy a tüzelőanyag bejuthat a (9) csészéibe mindaddig, míg a munka­dugattyú a kipuffogónyílásökat ismét el nem zárta, és a munkabengerben meg nem kezdődik a sűrítés. A belépő tüzelő­anyag mennyisége a (16) fojtószeleppel (2. ábra) szabályozható. Ez a fojtószelep röperőszabályozó segélyével is működ­tethető, úgy hogy ily módon sebesSég­szabályozást érhetünk el. A 3., 4. és 5. ábrán még három más kiviteli alak látható, amelyek lazonban mind ugyanazon alapelven épültek föl, mint az első kiviteli alak, t. i. a tüzelő­anyag elosztását a befuvószeleppel szilár­dan összekötött kiszorító hozza létre. A 3. ábra szerinti kivitelnél a (8) kiSzorító csőalakú, s egy köralakú (9) vályúba merül, amelyben a tüzelőanyag össze­gyűl. A kiszorító falában apró (12) fura­tok vannak, amelyeken a (6) szelep alól kilépő levegő áramlik keresztül. A tü­zelőanyag a (6) szelep nyitásakor és a kiszorítónak ezzel együttjáró lesülyedése­kor, annak külső és belső falai mentén fölfelé törekszik, s ilykép vékony réteg­ben a (12) furatok elé kerű'l, és az át­áramló befuvólevegő által szétporlaszífá­tik, azután pedig a (9) csésze centrális (13) furatán, valamint a (14) csatornán keresztül a munkahengerbe vitetik, ahol elég. A 4. ábra szerinti kivitelnél a kiszorító úgy alakjára, mint működésére nézve megegyezik a 3. ábrabelivel, de a (6) szelep fölött annak orsóján van elren­dezve. Az eltérés a 3. ábra szerinti kivi­tellel szemben az, hogy a (9) csészében levő tüzelőanyag a (6) szelep zárit hely­zeténél a munkahenger belsejétől el ván zárva, s így nem jöhet érintkezésbe a forró égési gázokkal. Az 5. ábra szerint a (8) kiszorító alul hengeres, de fölső vége felé kúpos kiképzésű, miáltal a falai mentén fölfelé lövelt tüzelőanyag old|al­irányban eltéríttetik, hogy aztán a gyű­rűs (12) résen kilépő levegősugárral ta­lálkozva, szétporlasztaSsék. SZABADALMI IGÍXYKK. 1. Befuvószelep csöppfolyós tüzelő­anyaggal hajtott elégési erőgépeikhez, jellemezve egy a befuvószeleppel összefüggő kiszorító által, amely egy mélyedésben vagy effélében össze­gyűlt tüzelőanyagba merül, és ezáltal annak egy bizonyos mennyiségét vé­kony rétegben vagy finom suganak alakjában a befuvószelep alól kilépő nyomólevegőáram útjába hajtja, hogy ily módon a tüzelőanyag lehetőleg egyenletesen szétosztassák a belufvó­levegőre, és ezáltal minél jobban szét­porlasztassék. :

Next

/
Thumbnails
Contents