72734. lajstromszámú szabadalom • Berendezés pneumatikus szállítótelepeknél a gyújtőtartályoknak a szívóvezetékhez való kapcsolására

lehet a kiürítőosövet tetszőleges irányban elhelyezni. Az- (1) fenékzárban és a (4) kíürítőcsőben ismert módon (12, 13, 14) kotrólyukakat lehet elrendezni. A 2. ábra a szívóberendezésnek az oldalit tovamenő (15) vezetékhez való kapcsolását ábrázolja. Ez a vezeték az (1) fenékzár alaitt vagy tetszőleges más helyzetben lehet elhelyezve. Ily módon tetszőleges számú oldalkap­csolatot lehet csatlakoztatni a (15) főve­zetékhez, melyek vagy egyidejűleg vagy egymásután végezhetnek szállítást. Az oldalt tovamenő (15) vezeték helyett át­menő (6) vezeték is használható, melybe az egyes (5) kieresztő toldatok tetszőle­ges irányokból a megadott módon tor­kolnak be. A 3. ábrán ismét a (6) szállítócsövek­nek a (15) átmenő szívóvezetékcsőbe oldalirányból való bevezetésére szolgáló berendezés van föl/tüntetve. A (7) réshez Való szállítólevegőt ezen elrendezésnél, a 2- ábrával ellentétben, nem kívülről szívatjuk be, hanem a (16) kapesolócsö­vön át az oldal't tovamenő (15) szívó­vezetékből vesszük, a (6) oldalcső betor­kolónyílása előtt. A (6) oldalcsövet ezen elrendezésnél üzem közben szorosan el kell zárni, ami vagy tolattyúVal, vagy, mint a rajzon látható, a helytálló (8) elzárófallal történik, melyen a (14) kotirólyuk van célszerűen keresztül­vezetve. A (6) oldalcsőnek az átmenő (15) szívóvezetékbe való betorkolóhelyén célszerűen valiamely elzárószervet, pl. (17) forgócsappanityút rendezünk el, mely vagy a (15) átmenővezetéket vagy (pontozott helyzet) a (6) oldalcsövet zárja el. A 4. ábrán látható elrendezésnél • egyetlen (18) tolattyú van elrendezve, mely együttesen elzárja a (4) kiürítőcső kieresztőnyílását é(s a kiürítőcső, vala­mint a (6) szívócső közt keletkezett (7) rés/t. Ez az egy tolattyú tehát az 1. és 2. ábrán látható két, (8) és (9) tolattyút helyettesíti. A (9) toliatttyú ennek dacára megtartható, hogy az (1) fenékzárat is el lehessen zárni. Bedugulás esetén a (!)• kiürítőcső (19) fenékrészét ki lehet venni. Hogy a szállítólevegőnek az (5) ki­eresztőfoldáton át kilépő szállítandó' anyaggal jobb keveredését érjük el, a (7) résben turbinalapátok módjára, ve­zetőfölületeket rendezhetünk ei, melyek osavarfölületszerüen vannak elhelyezve a cső tengelyéhez képest, úgy hogy a le­vegő csaivarvonalú mozgásban lép ki az (5) toldaton és így fokozott szívóhatást gyakorol a szállítandó anyagra. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Pneumatikus szállítótelepekhez való,, a helytálló gyüjtőitartályfenekek és a szilárdan lefektetett szállítóvezeték közti szívóvezetékkapcsolat, azáltal jellemezve, hogy a gyüjtőtartályfenék kiürítő csőtoldata, mely kisebb átmé­rőjű, mint a szállító vezeték, utóbbi­nak falán megy keresztül és alsó vé­gén a szállítóvezeték irányába van hajlítva, úgy hogy a szállításhoz szük­séges levegő az ezáltal keletkező gyürűalakú hézagon (résen) át, a szívóvezeték irányában szívatik be és a szállítandó anyag is ugyanezen irányban jut be a szívócsővezetékbe. 2. Az 1. pontban igényelt szívó vezeték­kapcsolat foganatosítási alakja, mely­nek jellemzője két elzáirószerv, me­lyek egyike a gyüjtőtartályfenék ki­ürítő csőtbldaltát, másika pedig, ezen kiürítő csőtoldatnak a szállítóveze­tékbe torkolási helye előtt, a szállító­levegőt zárja el. 3. Az 1. és 2. pontban igényelt szívó­vezetékkapcsoM foganatosítási alakja, melynek jellemzője az, hogy a két zárószerv kényszermozgásulag van egymással kapcsolva és együttesen mozgatható. 4. Az 1. pontban igényelt szivóvezeték­kapcsolat foganatosítási alakja, mely­nek jellemzője egyetlen, a kiürítőcső­tóldat kieresztő nyílása előtt lévő el­zárószerv, mely egyszersmind a szívó­levegőt kivezető rést is elzárja.

Next

/
Thumbnails
Contents