72726. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szénhidrogének kezelésére

a telítetlen vegyületekkel reakcióba lép. A Ha S aránya körülbelül ugyanaz lehet, mint ahogyan fönt megadtuk. A reakció a követ­kező egyenletek szerint megy végbe: Ha S + Cu = CuS + 2H. Y'-'x CnHjn -4- Ha . = ; CnH3 n -f 2 V; Az djárás egy változata abban áll, hogy a hidrogéntartalmú vegyületet oly anyaggal keverve vezetjük el a szénhidrogéngőzök fölött, mely a hidrogént az említett vegyület­ből lehasítani képes. Ííá pl. kénhidrogént antimonhidrogénnel keverünk, antimonszulfid képződik,és nasceas hidrogén szabadul föl. A kénhidrogén előállítása szokásos módon vagy hidrogénnek rézszulfid vagy más szuK fid fölött kellő hőmérsékleten való átveze­tése által vagy ként illetve kénvegyülete­det tartalmazó olajok megbontása utján történhetik. Tekintve, hogy az olajok megbontásánál nagy mennyiségű hidrogén szabadul föl és hogy a megbontásnál keletkező más gázok' is- alkatrészeikre bonthatók, me|y alkatré­-szek egyike hidrogén, a hidrogént és egyéb gázokat szulfid fölött vezethetjük el, amikor is kénhidrogén képződik és a szulfid redu­káltatik. • . .,,.. Ha rézszulfidot használunk a hidrogénnel együtt a . kénhidrogén előállításához, akkor a rézszulfid redukáltatik. Ily módon a réz vagy más anyag ismé­telten használható és az el járást úgy foganato­síthat jük, hogy fölváltva egyrészt olajgőzö­ket kénhidrogénnel vörösréz fölött és másrészt hidrogéndús gázokat,, rézszulfid fölött veze­tünk el, mi mellett ;a mindenkori célnak mégfelelő hőmérsékletet alkalmazzuk. Előnyös, ha a reakció kivitelénél a széfl­hidrogének és a hidrogéntartalmú vegyület gázalakbán vannak, de a reakció akkor is végbemegy, ha az egyik vagy mindkét! •anyag csöppfolyós. így pl. ha : folyékony szénhidrogének fémet. pl. vörösrezet tartal­mazó edényben vannak és a szénhidrogén forrpontja magasabb, mint a hidrogénnek a vegyületéből (pl. vörösrézen átvezetett H'a S-ből) való lehasításához szükséges hőmérsék- I let, akkor á nascens hidrogén a folyékony szénhidrogénnel reakcióba lép. Ha úgy a hidrogéntartalmú vegyület, mint a szénhidrogén is csöppfolyós, akkor a kettő keverékét (pl. emulzió alakjában) nátrium vagy hasonló fém fölött vezetjük el. A .reak­ció kisebb-nagyobb hatással teljesen a talál­mány értelmében fog végbemenni. Az, hogy az eljárás melyik foganatosítás! módját választjuk, főkép, a kezelendő szénhidrogén tulajdonságaitól függ. . SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás telítetlen szénhidrogének kezelé­" : sére, azáltal jellemezve, hogy a szénhid­t rogéneket hidrogént tartalmazó vegyület­tel (de nem vízzel vagy gőzzel) együtt hidrogént lehasítani képes anyag fölött, vagy ez utóbbi anyaggal együtt a hidro­géntartalmú vegyület fölött vezetjük el, nascens hidrogén képzése és a telítetlen szénhidrogéneknek más szénhidrogénekké való átalakítása céljából. 2. Az 1. igényben védett eljárás foganatosí­tás! módja, jellemezve kénhidrogén alkal­mazása által. 3. Az 1. ós 2. igényben védett eljárás foga­natosítási módja, jellemezve olyan kén­hidrogén alkalmazása által, melyet azáltal kapunk, hogy az olajok megbontásánál kapott gázokat szulfidok fölött vezetjük el, mi közben az utóbbiak bomlást szen­vednek. 4. Az 1. és 2. igényben védett eljárás foga­natosítási módja, jellemezve olyan kén­hidrogén használata által, melyet azáltal kapunk, hogy olajokat szulfidok segélyé­vel, melyek ezáltal redukáltatnak, meg­bontunk. 5. Az 1. igényben védett eljárás kiviteli módja, azáltal jellemezve, hogy csövet vagy más tartányt vörösrézzel vagy a célnak megfelelő más anyaggal töltjük , még, a csövet a rézzel vagy effélével együtt fölhevítjük, az olaj- vagy szén­it hidrogéngőzöket kénhidrogénnel együtt a , - forró réz fölött elvezetjük, miközben réz­szulfid képződik ós hidrogén szabadul

Next

/
Thumbnails
Contents