72720. lajstromszámú szabadalom • Bekapcsoló sín drótkötélpályákhoz

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. MAGY. gin KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72720. szám. V/f. OSZTÁLY. Bekapcsolósin drótkötélpályákhoz. J. POHLIG A.-G. CÉG CÖLN-ZOLLSTOCKBAN. A bejelentés napja 1917 április hó 28-ika. Drótkötélpályáknál, ha a vonalnak közvetlenül a bekapcsolóállomásból ki­indulólag nagyobb hajlása van, az olyan kocsiszerkezeteknél, melyeknél a kötélé szorító a futóművel mereven van össze­kötve, eddig tetemes nehézségek merül­tek föl. Hogy ugyanis a kötélszorító meg­foghassa a kötelet, a bekapcsolás pilla­natában megközelítőleg párhuzamosra kell azt állítani a kötéllel. Eddig azonban csak azáltal lehetett ezt a párhuzamos helyzetet elérni, hogy a kocsi futóművét olyan sínen mozgatták totva, mely úgy volt görbítve, hogy lassankint a kötél irányát vette föl. A kocsi tovatolásakor tehát ennek súlypontját nfagy darabbal kellett emelni. A munkás, ki a kocsit tovatolja, már középsúlyú kocsiknál sem képes ezt a munkát egyenletes sebesség­gel végezni, hanem, hogy a sin végén az emelkedést legyőzze, előbb nagyobb se­bességet kell, hogy adjon a kocsinak, hogy a kocsi elevenereje segítségére le­gyen az emelkedés legyőzésénél. A be­kapcsolódás ekkor heves lökéssel törté­nik és gyakran előfordul az is, hogy a kocsik a lökésszerű föltolódáskor kisik­lanak. A jelen találmány ezt a hátrányt a bekapcsolósin különleges alakításával küszöböli ki. Ez a különleges alakítás azt idézi elő, hogy a kocsi futóműve tovatolásakor a vízszintes helyzetből a kötéllel megközelítőleg párhuzamos helyzetbe forog el anélkül, hogy ekkor a kocsi súlypontja lényegesen kijutnia a vízszintesből. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrája a talál­mánynak megfelelő bekapcsolósint ábrá­zolja és pedig mindkét ábra ugyanazt az elrendezést tünteti föl, csak a futóművek helyzete más a két ábrán. A két ábrát csak azért választottuk, mert egy ábrán nem lehetett a futómű elegendő számú különböző helyzetét elég tisztán föltün­tetni. Ha az (1, 2) futómüvet bekapcsolás céljából jobbfelől közelítjük a (3) bekap­csolósinen a (4) lejtős kötélhez, akkoi a futómű egymásután következő helyze­teinek sorrendje ez: III. (1. ábra), F'. (2. ábra), V., VI. (1. ábíra) és VII. (2. ábra). Mint a rajzon látható, a futómű súlypontja ezalatt a pontozott (5) vonal mentén mozog el. Ez a vonal kissé a víz­szintes alá sülyed ós azután ismét föl­emelkedik a vízszintesig. Ez a sűlyedés és emelkedés azonban oly csekély, hogy a munkás a kocsit lassan és egyenlete-

Next

/
Thumbnails
Contents