72712. lajstromszámú szabadalom • Kilincses kapcsolómű

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI gStf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS . 72712. szám: v V/e/1. OSZTÁLY. Kilincses kapcsolómű. ALEX. FRIEDMANN CÉG BÉCSBEN. & bejelentés napja 1917 julius hó 25-ike. Elsőbbsége 1917 április nő 2-ika. A találmány főleg kenő szivattyúik sza­mára szolgáló kilincses kapcsolómüre vonatkozik, melynél a kapcsolókerék visszafcndülóse záróki'linesekkel ismert módon gátolta tik. Ily kapcsol ómüveknél csupán a kapcsoló emeltyű bizonyos helyzetében kapcsolhatunk, a kilengése pedig, főleg ha egynél több zárókilincset alkalmazunk, igen korlátolt, minthogy a forgást közvetítő kilincsek a zárókilin­csek mellett el neim lenghetnek. A találmány tárgyát képező berende­zéssel ez a hátrány elkerültetik és lehe­tővé válik, hogy a kapcsolómű minden helyzetében és a kapcsoló emeltyű min­den tetszőleges amplitúdójánál dolgozhat. Ez a berendezés abból áll, hogy a for­gást közvetítő kilincsek a zárókilincsek­től a tengely középvonalában mérve oly távol állanak, hogy egymás mellett za­vartalanul ellenghetnek. A cs'atolt rajzon ily berendezéssel el­látott kapcsolóműt látunk, pl. kenő szi­vattyún elrendezve és pedig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán függétyes metszetben, a 3. ábrán pedig fölülről nézve. A kenő szivattyú tokját (a)-val, a forgó kaposoióműrészt, amely a (g) tengellyel szilárdan össze van kötve, (d)-vel jelöl­tük, (e) a lengő kapcsolóműrész (kap­csoló emeltyű), amely az (f, fl) kilincsek közvetítésével forgatja a (d) kapcsoló­kereket, a tokon elrendezett és a kap­csolómű nyugvó részét alkotó zárőkilín­cseket (b, bl)-el jelöltük. Az (f, fl) kilin­csek a (b, *bl) zárókilinosektől a tengely (x—y) középvonalának irányában nézve oly távol állnak, hogy az (f) kilincsek a (b) kilincsek mellett ellenghetnek. A (d) kapcsolóikerék egyúttal oly szélesre Van méretezve, hogy mind a két kilincs a ke­rékbe kapaszkodhat. SZABADALMI IGÉNY. Kilincses kapcsolómű kenő szivattyúk részére, azzal jellemezve;, hogy a for­gatást közvetítő (f) kilincsek a (b) zárókilinosektől, a tengely (x—y) kö­zépvonalának irányában nézve, oly távol feküsznek egymiásitól, hogy egy­más mellett elrendezve is elférnek. (1 rajzlap melléklettel.) PMXM RÉSZVÉNY TJU1SA8ÁQ NYOMDÁJA BUOAPE8TBf

Next

/
Thumbnails
Contents