72711. lajstromszámú szabadalom • Elzárótolattyú körfolyamatban dolgozó gőzfűtőberendezések fűtőtesteihez

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jglgg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72711. szám. V/b. OSZTÁLY. Elzárótolattyú körfolyamban dolgozó gőzfűtőberendezések fűtőtesteihez. ALEX. FRIEDMANN CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1916 jnlius hó 8-ika. Elsőbbsége 1915 augusztus hó 16-ika. A vasúti kocsikhoz való, körfolyamban dolgozó, alacsonynyomású gözfütőberen­dezéseknél tapasztalható, hogy a gőz­bevezetés helyéhez legközelebb eső fűtő­testek több gázt kapnak, mint a távolabb fekvők ós így az előbbiek melegebbek lesznek, mint az utóbbiak. Hogy tehát valamennyi fűtőtestben, függetlenül a gőzbevézetés helyétől való távolságuktól, ugyanazt a megmelegedést érjük el, a gőznek az ahhoz a helyhez közelebb eső fűtőtestekbe való bejutását le kell foj­tani. A jelen találmány tárgya a fűtőtestek­hez Való, erre a célra alkalmas gőzelzáró­tolattyű, melynek lényege az, hogy a tolaítyútükröt képező rész forgathatóan és a benne elrendezett gőzáteresztőnyílás excentrikusan van elhelyezve, úgy hogy a tolattyútükör elforgatásával, a legna­gyobb tolattyúíut mellett, nagyobb vagy kisebb áteresztőnyílás tehető szabaddá. A mellékelt rajzon az 1. ábra vázlatosan mutat egy kör­folyamban dolgozó ilyen fajtájú gőzfűtő­berendezést, míg a 2. ábra az elzárótolattyút tartalmazó tokok egyikének oldalnézete, végül a 3. ábra ennek vízszintes metszete az elzárótolattyú és az azt működtető szerkezet elrendezésének láthatóvá téte­lére. A 4., 5. és 6. ábrák a gőz át ereszt ő n y ílás­nak a tolattyútükör elforgatásával létesí­tett különböző helyzeteit ábrázolják tel­jesen nyitott tolajttyú esetén. Az 1. ábrán (a) jelöli a frissgőzbevezető ' csatornát, (b) a gőzelosztócsövet, (cl— c4) a (dl—d4) fűtőtestekhez tartozó ei­zárótolattyúk tokját, míg (e)-vel a gőzr visszavezetőcső és (f)-fel a gőzbeömlés­szabályozószerv van jelölve. Hogy, pl. a (dl) fűtőcső ne melegedjék erősebben föl, mint a (d2) fűtőcső, az elzárószerv teljesen nyitott állapotában a gőzáteresztő­nyílás (cl)-nél kisebb kell hogy legyen, mint (c2)-nél. E célra mindegyik (c) tokba egy (g) elzárótolattyú van beépítve, mellyel a (b) elosztócsőből a (d) fűtőtestekhez áramló gőz útja elzárható. A (c) tolattyútokban a tolattyútükröt képező (k) rész forgathatóan van ágyazva és egy (1) áteresztőnyílással van ellátva, mely a (k) rész forgási tengelyéhez ké­pest excentrikus elrendezésű, úgy hogy, a (k) rész elforgatásakor a tolattyú, tel­jesen nyitott állapotában, az (1) nyílás-

Next

/
Thumbnails
Contents