72705. lajstromszámú szabadalom • Vízmérő

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. MAGY. ^ KIM. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72705. szám. XXI/a. OSZTÁLY. Vizmérő. PROPHET FRIGYES MÉRNÖK HANNOVERBEN. A 70650. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési n&pja 1917 július hó 7-ike t és elsőbbsége 1916 szeptember hó 12-ike. A törz&szaba dalom tárgya vízimérő számlálószerkezettel ós egy a víznek sza­bad átfolyást engedő "fő- és a tulajdon­képpeni mérőszerkezetet tartalmazó mel­lékáítfolyónyílássial, melynek keresztmet­szete az előbbihez a megmérendő víz­mennyiségnek a főmennyiséghez való arányában áll. A két átfolyónyílás két. egyesülő csatorma gyanánt van kiké­pezve, melyeknek közös torkolata nyu­galmi állapotban önműködőlég zárva i tartati'k; a mérőcsatorna emellett egy nyugalmi állapotban nyitott, aránylag csekély keresztmetszetű kifolyónyílással van ellátva. Ezen vízmérőknél a mérő­csatornától a kiömlőnyíláshoz vezető, nyugalmi állapotban' is nyitott kifolyó­nyílásoknak aránya a többi csatornához képest állandó és ennek következtében a vízmérők gyártásánál előforduló csekély eltéréseik is, pl. ezen kifolyónyílásnak kissé ,különböző furata, Vagy pedig ezen kifolyónyílásnak csekély mérték­ben megváltozott aránya a főcsatorná­nak a kifolyónyiláissal való összeköt­tetéséhez képest már is befolyásolja a mérő érzékenységét, tehát a meg­indulás időpontját és csekély vízmennyi­ségek elvételezésénél az érzékenységi fokot is. A találmány oly szerkezetek alkjaim a­zásával segít a fönti hátrányon, melynek segítségével a nyugalmi állapotban nyi­tott kifolyónyílásmak a mérőcsatorna és a főcsatorna közötti összeköttetéshez való aránya szabályozható. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképpen! foganaíositási alakját sziem­lélteti. Az 1. ábra a vízmérő hosszmetszete^ A 2. ábra alaprajza. Éppen úgy, mint a törzsszabadalomnál, a jelen találmány tárgyánál is, a vízmérő tokja (a)-val, a víz beáramlási nyílása (b)-vel és kifolyónyíláasa (c)-vel van je­lölve. A fölfelé menő (d) toldatban fog­lal helyet a föl nem tüntetett számláló­szerkezei. A víz főáramlási csatornája (f)-el, a mérőcsatorna pedig (g)-vel van "jelölve. Ez utóbbiban van elhelyezve a (h) mérőkerék. A (g) csatorna az (f) csatornával a (gl) összekötő fúrat utján van összekötve ós a közös kifolyónyílást a (k) golyó zárja el. A (g) csatorna azon­kívül még a (k) szelepgolyó fölé torkoló; (m) kifolyónyílással van ellátva, úgy

Next

/
Thumbnails
Contents