72696. lajstromszámú szabadalom • Egyetemes kemence különféle fogászati munkák végzésére

(b) bélés közé faszéndarabokat helyez­hetünk. Öntőmunkákat ezen kemencével igen kényelmesen végezhetünk, mivel az ön­téshez való segédeszközök magán a ke­mencén vannak elrendezve úgy, hogy külön öntőkészülékre nincs szükség. Az öntés ismert módon úgy történik, hogy az öntőmintát két térrel, illetve üreggel képezzük ki, az alsó üreg képezi az öntő­mintát, mely tehát a megöntendö tárgy (lemez, híd stb.) alakjának megfelelően van kiképezve és ezen üreg egy szűk csatorna útján egy fölötte Jdképezett fölül nyitott üreggel vagy vájattal van összekötve, melybe az öntéshez szükséges aranyat vagy egyéb fémet helyezzük. Az így előkészített mintát, mely egy szilárd "vasszekrényben van elhelyezve, a ke­mencébe helyezzük és miután a minta annyira fölhevült, hogy a fölső üregben fekvő aranydarabok megolvadtak, az üreg fölé egy vaistányérba illesztelt, meg­nedvesített azbesztlemezt szorítunk. Ez­által az azbeszt nedvességéből gőz fejlő­dik, mely a megolvadt aranyat a fölső üregből a szűk csatornán át az alsó mintaüregbe szorítja. Ezen öntési mód ismeretes, azonban eddigelé a. fölhevített mintát a kemencéből ki kellett emelni és egy ú. n. öntők észül ékbe kellett he­lyezni, melyen a nedves azbesztlemez a mintára szoríttatott. Ez nagyon kényes és nagy gyakorlatot igénylő munka volt, mert ha nem történt a kellő gyorsaság­gal, az arany kihűlt és megmerevedett. A jelen találmány értelmében e célból az (a) szekrény oldalán elrendezett (j) karon egy (k) emeltyű csuklósan van megerősítve, melyre a kihúzható (1) csap segélyével egy (m) tányér csuklósan van szerelve; az ím) tányér belső fölülete ^zbesztlemezzel van kibélelve. Ha a (c) rpstélyra helyezett öntőmintában a fém megolvadt, akkor az (i) kéményt levesz­szük, a (g) süvegei leforgatjuk és a (k) emeltyű segélyével az (m) tányért, miután belsejét előbb megnedvesítettük, a mintára c zorítjuk. Természetes, hogy a mintának oly magasnak, kell lennie, hogy fölszine az (a) szekrény fölszinévei kb. egy színvonalon legyen; ha a minta alacsonyabb, akkor a (c) rostély helyett a 3. ábrán föltüntetett (n) rostélyt alkal­mazzuk Még alacsonyabb mintánál a kemence fenéknyílására a 2. ábrán föl­tüntetett (o) keretet és erre a (c) vagy az (n) rostélyt helyezzük. Az (1) csap kihúzása után az (m) tányér levehető és szükséglet szerint nagyobb vagy kisebb tányérral helyettesíthető. Forrasztási munkáknál az összeforrasz­tandó részeket kellő módon forrasszal ellátva egy tűzálló lemezre helyezzük és azt a rostély közepére tesszük. Rövid ideig tartó hevítés után a kemencét ki­nyitjuk és az összeforrasztott tárgyat kivesszük. SZABADALMI IGÉNYEK. V 1. Egyetemes kemence különféle fogá­szati munkák végzésére, azzal jelle­mezve, hogy,belső terének kényelmes hozzáférhetősége céljából leforgatható vagy másként eltávolítható süveggel és oldalán csukló körül leforgatható emeltyűvel van ellátva, mely az ön­téshez szükséges, azbeszttel bélelt tá­nyérral van fölszerelve. 2. Az 1. igénypont szerinti kemence ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a (c) rostély kivehető, továbbá azzal, hogy a (c) rostélynál magasabb (n) , rostéllval és rostélymagasbbító (o) kerettel van ellátva. 3. Az 1. igénypont szerinti kemence ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a rostélynyílás alatt (d) bordakereí van elrendezve, mely a rostélyhoz áramló levegőt a rostélyra egyenletesen szét­osztja. t (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RTSZVÉWYTÁMAEAA NYOMOÁJA BUÜAPTFLTFCT,

Next

/
Thumbnails
Contents