72689. lajstromszámú szabadalom • Gyertyatartó

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. MAGY A KIR SZABADALMI j||| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72689. szám Il/d. OSZTÁLY. Gyertyatartó. OHNWEILER REZSŐ ÉPÍTÉSZ SZEL1STYÉN. A bejelentés napja 1917 december hó 21-ike. Jelen találmány tárgya gyertyatartó, amelyben bármilyen vastagságú gyertya a lehető legegyszerűbb módon szilárdan elhelyezhető, s amely úgy álló helyzet­ben, mint falra akasztva egyaránt hasz­nálható. Lényegében a találmány abban áll, hogy egy széles, falra is akasztható talpra szerelt oszlop különálló és csöpp­fogó tányérral ellátott fölső részén, amely úgy az oszlop tengelyének meghosszabbí­tása irányában, mint arra merőlegesen is állítható, a gyertya megerősítésére körhenger-alkotókként elrendezett szö­gek szolgálnak. Ezek a szögek úgy van­nak elhelyezve, hogy közöttük a haszná­latban lévő legvékonyabb gyertya is szi­lárdan áll, vastagabb gyertyáknál pedig a szögek bevágódnak, többé-kevésbé a gyertya anyagába úgy, hogy bármilyen vastag gyertya is teljesen szilárdan tar­tatik. Előnye a találmány szerinti gyer­tyatartónak az eddig említetteken kívül az is, hogy tömeggyártásra kiválóan al­kalmas, szinte végtelenül tartós, olcsó, nagyon könnyen tisztítható és benne a gyertya teljesen végig égethető. Mellékelt rajz a találmány néhány példaképem kiviteli alakját tünteti föl és pedig: 1. és 2. ábrák az egyik kiviteli alak oldalnézetei, részben metszve, álló és falra akasztott helyzetben, 3., 5. és 6. ábrák a tartószögek külön­féle elrendezéseit tüntetik föl az 1. ábra A—A vonala irányában képzett met­szetben, 4. ábra egy vastagabb gyertyát tüntet föl, alsó részén a tartószögek által vágott hornyokkal, 7. ábra egy másik kiviteli alak fölső­részének metszete, 8. ábra egy további, a 6. ábrán látható kiviteli alakihoz tartozó részlet távlati képe, 9. és 10. ábrák ismét más kiviteli ala­kot mulatnak be metszetben és fölülné­zetiben, végül 11—17. ábrák különféle kiviteli alakok­nál a fejrésznek az oszlophoz való erő­sítéséi, illetőleg a megerősítés részleteit tüntetik föl. Az 1. és 2. ábrákon látható kivitelnél a (2) fejrészben (3, 3) szögek vannak megerősítve, melyek' a gyertya tartására szolgálnak s egyúttal a (4) csöppfogó tá­nyért is rögzíthetik. A (3) szögek a kör­henger alkotóit képezik, és számuk há­rom, vagy több lehet. Négynél több tarfó-

Next

/
Thumbnails
Contents