72687. lajstromszámú szabadalom • Acetylénlámpa

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. _____ magy. g^w kir. SZABADALMI Jgg®' HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72687. szám. H/d. OSZTÁLY­Acetilénlámpa. MÓS FERENC R. K. LELKÉSZ ÜJTEREBESEN. A bejelentés napja 1917 november hó 14-ike. Jelen találmány tárgya acetylénlámpa, mely az eddigi ilynemű szerkezetekkel szemben rendkívül egyszerű szerkezeté és könnyű kezelhetősége által tűnik ki. Előállítása igen ol-csó, töltése, tisztítása, eloltása minden nehézség nélkül, bárki által végezhető. Robbanás veszélye ennél a lámpánál ki van zárva, minthogy csak annvi gázt fejleszt, amennyi el is haszná­lódik. Lényegében az új asztali lámpa külső edénybe szájával lefelé beállított és ki­vehető válaszfal által kettéosztott bádog­edényből áll, melynek alul a válaszfallal határolt fölső karbidteréből az alsó víz­terébe bemerülő vízfölszívó kanóca van. Ezen elrendezés következtében minden­kor csak a gázfogyasztás mérvében szük­séges vízmennyiség fog a karbiddal érint­kezésbe jönni. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában függőleges középmetszetben van föltün­tetve. A tetszőleges anyagból készült külső (a) edénybe az ennél kisebb keresztmet­szetű és alacsonyabb (b) bádogedény van szájával lefelé fordítva beállítva. A (b) edény fölső lapjából az (f) égő ága­zik el. A (b) edény (c) fogantyúval bíró tár­csaszerű (d) válaszfal által két részre van osztva. Ezt a válaszfalat az edény belső oldalából kiálló (e) peckek tartják meg helyzetében. A (d) tárcsa behelyez­hetése céljából ezen a tárcsán az (e) pec­keket áteresztő hasítékok vannak kiké­pezve. A (b) edény fölső (j) tere fogadja be az (i) karbidot, míg az alsó (h) térben, valamint a (b) és (a) edények közötti térben víz van. A találmány értelmében a (d) tárcsán (g) kanóc hatol át, mely fölső végével a karbiddal érintkezik, míg alsó vége a vízbe merül. Ez a kanóc szolgál az ace­tylénfejlesztésihez szükséges víz fölszívá­sára. A készülék összeállítása, illetőleg üzembehelyezése a következőkép tör­ténik: Az (a) edényből kiemelt (b) edénybe karbidot öntünk és azután a (c) fogan­tyú segélyével behelyezzük a (d) 'tárcsát olykép, hogy az ezen tárcsán lévő oldal­réseken átdugjuk az (e) tartópeckeket, mire a tárcsát elforgatjuk, úgy hogy a peckek a tárcsa telt része alá kerülve, ezt helyzetében fogvatartják. Ezután a külső edényt körülbelül felényire vízzel töltjük

Next

/
Thumbnails
Contents