72686. lajstromszámú szabadalom • Fényrekeszkészülék váltakozó szines üvegekhez, jelzőkorongokhoz és effélékhez

egyikének szabad végét eléri és ily módon az illető emelőt a csuklósan hozzákap­csolt fényrekesszel, vagy jelzőkoronggal együtt a vezetékben fölemeli, egyben pe­dig a (6), ill. (6') emelő vége egész veg­föliiletével nekifekszik a (10) vitorla ol­dalának és ezáltal a fölemelt fényrekeszt stb. rögzíti. A fényrekesz, vagy az illető jeladó ezáltal egyszer és mindenkorra biztosan be van állítva. A 4—6. ábrából látható kiviteli alaknál a (12, 12') fényrekeszek vagy jelzőkoron­gok, illetve azok (13, 13') emelőinek mű­ködtetésére a (14) ke reá mindkét oldalán (15) vezetékekben járó (16, 16') húzóru­diik szolgálnak, amelyeknek ugyancsak oldalsó (17, 17') vitorláik vannak, amik a (13—13') emelők szabad végeibe kapasz­kodnak. A húzórudak fönt csuklósan kapcsolódnak az egyenlőkarú (18) eme­lőhöz, amelynek (18') forgópontja a (14) keretnek középsíkjába esik. A húzórudak alsó vége (19, 19') gyűrűszemekké van kiképezve, amelyeknél fogva a (16, 16') rudak leh5zhatók. Ha a baloldali (16) húzórudat működtetjük (4. ábra), akkor az egyik (12) fényrekeszt vagy jelzőko­rongoit a (13) emelővel magasba fölemel­jük, mikor is az emelőt a (17) vitorla rögzíti, míg viszont a másik (16') húzórúd magasba emelkedik és annak (17') vitor­lája a másik (12') fényrekesz vagy jelző­korong (13') emelőjével ezalatt nem érintkezik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fényrekeszkészülék váltakozó szines üvegekhez, jelzőkorongokhoz, fény­szűrőkhöz és effélékhez, jellemezve egy, vezetékkel ellátott keret által, amelyben a kétkarú emelőkhöz csuk­lósan kapcsolódó fényrekeszek, jelző­korongok, ill. efféle jeladók függélyes irányban vezietődnek és vezetékben járó nyomó-, ill. húzórudak segélyével amely rudak oldalsó nyúlványai a kétkarú emelők szabad végébe ka­paszkodnak — fölemelhetők és a ki­vánt helyzetben rögzíthetők. 2. Az 1. igénypontban védeti fényrekesz­készülék egy kivileli alakja, jellemez­ve azáltal, hogy a fényrekesz, ill. jel­zőkorong fölemelésére egy, , a keret (2) oldalán elrendezett vezetékben (9) járó nyomórúd (10) szolgál, amely ol­dalsó vitorlájával (8) egyik olyan eme­lőnek (6) szabad végébe kapaszkodik, amelyhez egy fényrekesz, ill. jelzőko­rong (5) csuklósan van ; hozzáíkap­csolva és azt fölemelése után rögzíti, miimellett a következő fényrekesz:, ill. jelzőkorong (5') emelőjének (6') át­váltására csupán, a nyomórúdnak (10) saját vezetékében (9) 180°-kal való el­forgatása szükséges. 3. Az 1. igénypontban védett fényrekesz­készülék egy más kiviteli alakja, jel­lemezve azáltal, hogy a fényreikeszek, ill. jelzőkorongok fölemelésére páro­sával vezetékben (15) járó húzórudak (16, 16') szolgálnak, amelyek csukló­san kapcsolódnak egy a keret (14) fölső részén forgathatólag elrendezett egyenlőkarú emelőhöz (18) és lehú­zásuk alkalmával oldalsó vitorláikkal (17, 17') egyszer az egyik, másszor a másik emelőnek (13. ill. 13') szabad végébe kapaszkodnak és az emelőket mindenkori végállásukban rögzítik. (1 rajzlap melléklettel.) I PALLA8 HEBZVFINY RWMMAG NVMBÁJA MUCAPMTL*

Next

/
Thumbnails
Contents