72686. lajstromszámú szabadalom • Fényrekeszkészülék váltakozó szines üvegekhez, jelzőkorongokhoz és effélékhez

/ _ __ Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI |BB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72686. szám. VII/d. OSZTÁLY Fényrekeszkészülék váltakozó színes üvegekhez, jelzőkorongokhoz és effélékhez. DR MANDL ALFRÉD CÉGVEZETŐ BÉCSBEN. 1 A bejelentés napja 1917 március hó 16-ika. Jelen találmány tárgya váltakozó jel­adóknak, mint pld. színes üvegek, jelző­korongok, fényszűrők és efféléknek beál­lítására és rögzítésiére szolgáló fényre­keszkészülék. Ez a készülék lényegében vezetékekkel ellátott keretből áll, amelyben kétkarú emelőkhöz csuklósan kapcsolódó fényre­keszek, jeladók, stb. függélyes' irányban vezetődnek és megfelelően vezetett nyomó- vagy húzórudak révén, amelyek viszont nyúlványaikkal a kétkarú eme­lők szabad végébe kapaszkodnak, föl­emelhetők és a kívánt helyzetben rögzít­hetők. A rajzok a találmány tárgyának kivi­teli példáit tüntetik föl. 1. és 4. ábra elűlnézet 2. és 5. ábra. oldalnézet. 3. ábra keresztmetszet a 1. ábra x—x vonal szerint. 6. ábra keresztmetszet a 4. ábra v—y vonala szerint. Az 1—3. ábrából látható kiviteli álak­nál a (2) kerötnek (3) függélyes vezetékei vannak, amelyekben a (4) foglalatokba tett (5, 5') fényrekeszek, jeladók, fény­szűrők, szines üvegek és effélék függé­lyes irányú vezetést nyernek. A (4) fogla­latok aljához a (2) keret (7) pontja kö­rül forgó (6, 6') kétkarú emelők hosszabb fele csatlakozik, míg a rövidebb karok a (2) kereten túl kiállnak és a kerettől ol­dalt eső (9) vezetékben függélyesen ve­zetett (10) nyomórúdak végén levő (8) kulcsszakáiszerű vitorlák útjába esnek. Ha csupán két fényrekeszünk van, vagy jeladónk van, akkor célszerűen csupán egy és pedig a (9) vezetékben 180°-kal elforgatható (10) nyomórudat alkalma­zunk egyetlen (8) oldalsó nyúlvánnyal, vagy vitorlával. (2. és 3. ábra). A vitorla elülső végállásába forgatottan (egész vo­nallal rajzolt helyzet) a (6) emelőnek, hátulsó végállásába forgatottan (szagga­tott vonallal rajzolt helyzet) pedig a (6') emelőnek rövidebb karját működteti. A (10) nyomórúd fölső vége ki van hajlítva és ez a (10') pecek a (9) vezetékben levő (11) hasítékkal egyetemben határolja a nyomórúdnak lefelé való mozgását. Már most ha egy bizonyos fényrekeszt, vagy egy bizonyos jeladót kell beállítanunk, akkor a (10) nyomórúdat előbb megfe­lelőleg beforgatjuk az elülső, vagy há­tulsó (5), ill. (5') fényrekeszre vagy jelző­korongra és addig nyomjuk le, amíg az oldalsó (8) vitorla a (6), vagy (6') emelők

Next

/
Thumbnails
Contents