72677. lajstromszámú szabadalom • Kombinált rázó és forgó szita

rendezésben vannak alkalmazva, ha­sonlóképen a (31) kúpkerekek a föltün­tetett módon (1. ábra) ellentett fekvé­sű ek. A (16) Iszifaszekrényt magában véve ismert módon (24) ingatámaszok hord­ják, melyeknek végei gömbcsuklók gya­nánt a szitaszekrény falain, illetve az alsó gépállványon (25, 25)-nél vannak -ágyazva. A (20) szitatestek ugyancsak maguk­ban véve ismert módon vannak kiké­pezve, nevezetesen a szitaszövet a hossz­irányú (19) lécpárok közé van befogva, amelyek (18) küllők segélyével vannak a (17) tengellyel összekötve. A szitálandó anyag a (22') tömlő és (22) csatorna útján jut a belső szitafölületre és a kü­lönböző finomságú szitaszöveteken át­szitált anyag a (23) tölcséreken át tá­vozik. Világos, hogy az ismertetett hajtószer­kezet, nevezetesen az (5, 8) görbített ten­gelyek és az ezekkel kapcsolatos kerék­mű hatása alatt, illetve az ismertetett alá­támasztás folytán a sziták egyrészt sík­szit'aszerű rázó mozgást és másrészt forgó mozgást végeznek, ami rendkívül hatá­sos szitálást biztosít. A találmány szerint továbbá állandóan hatásos szitálást és ezzel a teljesítmény fo­kozását érjük el azzal, hogy a szitafölü­let nyílásainak eltömődését biztosan meg­gátoljuk. Ezen célból a szitafölületre, annak hosszában kellő légáramot fuva­tunk, mely — minthogy a szita forog — annak minden részét éri. A föltüntetett példában e végből a szitaszekrény fölső részének hosszában (27) tolkok vannak, elrendeve, melyeikbe ventilátor segélyével vagy bármely más módon a (26") tömlő, a két szita számára közös (26) légelosztó szekrény és az ebből elágazó két (26') csőtoldat útján légáramot bocsátunk, mely a hosszúkás (30) nyíláson át a szitafölületre hat és melyet a (27) tokban ágyazott (28) csapólemez segélyével a szükséghez képest szabályozhatunk, mely célból a csapólemez tengelyének a tokon át kinyúló vége (29) kézikerékkel vagy fogantyúval van ellátva. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kombinált szitálógép, jellemezve az­által, hogy egy forgásmozgásra beren­dezett henger- vagy hasábalakú szita­test a síkszitáknál használatos rázó­berendezéssel van felszerelve és ilykép egyidejűleg forgó ós síkszitaszerű r£zó mozgást végez. 2. Az 1. igényben védett szitálógép foga­natosítási alakja, jellemezve a hen­ger- vagy hasábalakú szátatestet föl­vevő szekrény vázával forgathatóan összekötött függélyes görbített tengely által, mely a szita tengelyével forgó kerékmű útján kapcsolódik. 3. Az 1. és 2. igényekben védett szitáló­gépnél a szitaszekrény belsejével közí­lekedő célszerűen szabályozható csa­torna elrendezése, melyen át fúvó lég­áram hat a szitatest külső fölületére. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents