72677. lajstromszámú szabadalom • Kombinált rázó és forgó szita

Megjelent 214. évi szeptember hó 21-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72677. szám. X/i. OSZTÁLY Kombinált rázó- és forgószita. FILIPP FERENC GÉPLAKATOS ISTVÁNFÖLDÉN. A bejelentés napja 1917 április hó 11-ike. A találmány tárgya oly szita, mely célszerű szerkezeti kombinációban a sík sziták és forgó (henger vagy hasábalakú) sziták előnyeit egyesíti magában úgy, hogy — csupán egyféle rendszerű szita­test alkalmazása mellett — rendkívül hatásos szitálásra teszünk szert. Ezt a ta­lálmány szerint henger — Vagy hasáb­alakú szitatestnek oly alátámasztásával és hajtásával érjük el, hogy a forgó moz­gáson kívül síkszitaszerü rázómozgást is végez, úgy hogy a szita palástfölületének különböző részei egymásután síkszita gyanánt hatnak. A találmány szerinti gép, melynek még egyéb, alább ismertetendő előnyös részei vannak, a mellékelt rajzon egy fogana­tosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a gép oldalnézete. A 2. ábra metszet a 3. ábrának C—C vo­nala szerint. A 3. ábra metszet az 1. ábrának A—A vonala szerint. A 4. ábra végnézet, illetve metszet az 1. ábrának B—B vonala szerint. A gép állványán, mely pl. a malom­épület (2) emeletének (3, 3') födémge­rendáin van lehorgonyozva, a (32) fő­tengely van ágyazva, melyet pl. (33) szíj­tárcsa hajt. A főtengely mindkét végén egy-egy kúpkereket hord, melyeik a (31) kúpkerekekkel kapcsolódnak. Az utób­biak függélyes (5) tengelyekre vannak fölékelve, amelyek a gépállvány (4) bak­jain kiképzett (6) csapágyakban, illetve a födémgerendákra fölfüggesztett (7) talpcsapágyakban vannak ágyazva és, mint (8)-nál látható, görbített tengelyek gyanánt vannak kiképezve, mimellett a görbített tengelyrészek végei a (16) szita­sze'krény tartó vázán elrendezett (10) csapágyakban foroghatnak és a (9) kúp­kerekeket hordják. Mindegyik (9) kúp­kerék a szitaszekrény tartóvázán a (13) csapágyakban ágyazott (12) tengelyre erősített (11) kúpkeirékkel kapcsolódik; (12) tengelyre továbbá (14) fogaskerék van föl ékel ve, mely a hasábalakú (20) szitatestnek (3. ábra) a (16) szekrény harántfalaiban ágyazott (17) tengelyéire erősített (15) fogaskerékkel kapcsolódik (4. ábra). A föltüntetett példában a telje­sítmény fokozása céljából közös hajtó­erővel két (20) szitát működtetünk, me­lyek egymással ellenkező értelemben fo­rognak, mely célból a sziták egyes (15) fogaskerekei a szitaszekrény két haránt­oldalán egymáshoz képest ellentett el-

Next

/
Thumbnails
Contents