72675. lajstromszámú szabadalom • Ökölvívó játék

megfeszült, az (5) fölsőtestet ismét visz­szaviszi korábbi helyzetébe. A másik (18) pedállal működtetendő (19) húzózsinór a (20) tárcsa körül van vezetve és az plakol tartó (7) asztallappal szilárd összeköttetésben áll. A (7) lemez a (20') görgők regélyével síneken fut, te­hát a (18) pedál lenyomása által vízszin­tes síkban előre és hátrafelé mozgatható. A (7) asztallap a 2. a. ábrán látható (21^ rúgó hatása ellenében mozdul előre s ha a (18) pedált elbocsátjuk, akkor a rúgók a (7) asztallapot ismét visszavezetik előb­bi helyzetébe, miközben az esetleg túl­erős visszalökést a (22) fékezőrúgó fogja föl. A 2. ábrán a (18) pedál nincs le­nyomva s ez esetben pl. a jobbfelöli (B2) alak (1. ábra) egészen jobbról foglal helyet. t A jobbfelöli alak (4) balkarja és a bal­felöli alak (1) jobbkarja ütőkar gyanánt van kiképezve s az (5) főlsőtestlel a (24) csukló útján van összekötve, amely körül az (25) kéziemelőhöz vezető (26) húzó­zsinór segélyével a 2. ábrán látható nyíl irányában előre lendíthető. E célból a (25) kéziemelőtől kiinduló (26) zsinór a (8) csövön és a (14) tekercsrúgón keresz­tül egy (27) lemezhez (3. ábra) vezet, amely a (4) karon szilárdan ülő (28) tok­ban a (2'f) rúgó hatása ellenében moz­gatható. Ha a (25) emelőt lenyomjuk, ak­kor a (28) rúgc összenyomódik és azután a (4) kar a (24) csukló körül kilendül. Ha a (25) emelőre gyakorolt nyomás megszűnik, akkor a (28) rúgó a (4) kart és (25) emelőt ismét visszavezeti korábbi helyzetébe. Ezen hatás támogatására a (4) kar könyökén az (55) súly rendez­hető el. A jobbfelőli alak (3) jobb karja, illetve a balfelöli alak (3) balkarja döfőkar gya­nánt van kiképezve s a 2. és 3. ábrán lát­ható nyilak irányában, ide-oda mozgat-J ható. E célból a (3) kar a (30) csap se­gélyével (3. ábra) a fölsőtest (31) hasi­tékában van vezetve. A (3) kar mozgatá­sára a (8) csövön és (14) rúgón áthaladó (32) húzózsinór szolgál, amely a (7) asz­tallap alatt a (33) kéziemelőhöz csatlako­zik. A (32) húzózsinór a döfőkarral, mint az ütőkarnál le Volt írva, egy (28') tokban a (29') rúgó hatása ellenében mozgatható (27') lemez útján van összekötve, amely részekhez a jelen esetben még a (34) zsinórvezetö tárcsa járul. A (2) fej az (5) iölsötesttel a (35) csukló útján van összekötve (2. és 4. ábra). A fej alsó részében a (36, 37 kétkarú emelő foglal helyet, amely a fölsőtest nyakkivá­gásból kiinduló (38) tartóra van forgat­hatóan ágyazva. Az emelő (36) karjának vége bizonyos játékkal, az ill. közelében elrendezett (39) csukló révén, a fejjel van csuklósan összekötve, míg a (37) emelőkar szabad végéhez a (40) húzó­zsinór csatlakozik. Ez utóbbi a (14) rúgón és a (8) csövön keresztül a (7) asztallap alatt elrendezett (41) vezető tárcsához és innen a (42) forgattyúhoz vezet. A fölsőtest nyakkivágásánaik elülső oldalán a nyak alakjához simuló (43) lemez van elrendezve, amely a (44) pálca segélyével a (45) csőben a (46) rúgó hatása ellené­ben van vezetve. A (43) lemezek szög alatt kihajlitott fölső szélén rendes körül­mények között egy (47) léc nyugszik, amely a (2) fej alsó. részén van megerő­sítve. Ha a Y 43) lemez a nyíl irányában (2. ábra) hátrányomatik és ezáltal a (47) léc alól kitolatik, akkor a (2) fej a (35) csukló körül elfordulhat és a 4. ábrán látható helyzetbe előre billenhet. Ebből a helyzetből való újbóli kiemelésére a (40) húzózsinór szolgál, amely a (42) forgattyúnak a kellő értelemben való el­forgatásánál a (36, 37) kétkarú emelőt úgy állítja át, hogy a (47) léc isiméit föl­emelkedik és a megfeszült (46) rúgó a (43) lemezt ismét visszavezeti előbbi helyzetébe. A játék módja a következő: A két játszó az (1) asztal előtt (1 * ábra) szé­fekre ül és lábait a (17, 18) pedálokra helyezi, a (33, 25) emelőket pedig kezeibe veszi. A pedálok vagy emelők lenyomása az alakok különböző részeinek leírt moz­gásait hozza létre s a játék célja az, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents