72673. lajstromszámú szabadalom • Női melltartó

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI jfiff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 7267B. szám. I/i. OSZTÁLY. Női melltartó. IFJ. TOLNAY LAJOSNE TOLNAY SAROLTA MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 janius hó 30-ika. Az eddig ismeretes melltartókat két főcsoportra lehel osztani: az egyik pusz­tán mellény vagy őv, mely a keblek tar­tását nyomás ülján éri el, a másik cso­portnál a mellénybe félgömb alakú be­tétek vannak helyezve. Az első csoport­hoz tartozó melltartók a törzs szabad mozgásiát gátolják és amellett rendszerint oly sűrű szövetből kell őket készíteni, hogy ezzel a levegőt a testtől elzárjík, azonkívül ezek a melltartók a kebleket még sem tartják eredeti természetes helyzetükben. A másik csoportba tartozó melltartók a keblek szabad viszonylagos mozgását és rengését teljesen lehetet­lenné teszik. Mindkét csoport közös nagy hátránya, hogy a szövettágulás szűk ha­tárain kívül teljesen mereveknek mond­hatók és így a kitűzött célnak nem felel­nek meg. Ezzel szemben jelen találmány tárgya oly melltartó, mely a törzs és karok sza­bad mozgását nem gátolja, a kebleket eredeti, természetes helyzetében még akkor is megtartja, ha azok nagy mér­tékben petyhüdtek, a levegő keringésé­nek gátat nem vet, általánosságban a tá­masztott követelményeknék tökéletesen eleget tesz. Az új melltartónál a következő kettős alapelvet tartjuk szem előtt: először a testmozgással való teljes mechanikai összhang, vagyis, hogy a test bármely mozdulatánál a kebleket az ezen test­állásnak megfelelő természetes helyzet­ben tartsia anélkül, hogy a keblekre bár­mikor is nyomást gyakorolna vagy a törzs és karok szabad mozgását befolyá­solná, másodszor, hogy az új melltartó a keblek geometriai alakjához lehetőleg tökéletesen hozzásimuljon azok bármely helyzetében és pedig varratok és sűrűbb anyagok mellőzésével. Ennek megfelelően a találmány lé­nyege egy téglány alakú kettős rétegű tüllszövet hosszabb oldalainak felező egyenese, valamint két rövid oldala men­tén ráncoló öltésekkel való összehúzása által képezett két zacskóból áll, melyek a keblek tartására szolgálnak és a szövet rugalmassága, a keblek súlya és a szö­vet beszegése által létesített külső erők hatása alatt a keblekhez csaknem töké­letesen simuló félgömbökké alakulnak. A mellrész két összehúzott végére, vagyis az eredeti téglánvalak két rövidebb ol­dala mentén ugyancsak kettős tüllből

Next

/
Thumbnails
Contents