72669. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fonórostok nyerésére

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72669. szám. XIV/a/1. OSZTÁLY Eljárás fonórostok nyerésére. PFLANZENFASER PATENT GES. M. B. H. CÉG BERLINBEN. • j A 72351. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1917 április hó 23-ika és elsőbbsége 1916 december hó 28-ika. További. kísérletek azt eredményezték, hogy kitűnő fonórostok nyerhetők, ha oly fonórostnövényeket, melyekből már ismert eljárások szerint nyerünk rosto­kat, vetünk alá a 72351. 1. sz. szabada­lomban ismertetelt eljárásnak. Ezen növények a csillagfürtfélékkel szemben ugyan bizonyos magas százalék­arányban tartalmaznak hánosrostokat, melyeket az ismert egyszerű eljárások­kal sértetlenül is jól lehet nyerni, de ezen rostok mellett még lényeges meny­nyiségben tartalmaznak oly háncsroisto­kaí is, melyek éppúgy, mint a csillag­fürtéi a kéregparenchymben különösen erősen beágyazva fekszenek vagy arány­lag rövid sejtekből állanak, melyeknek összefüggése a szokásos kitermelési eljá­rásoknál megrongáltatik. Ezen rostokat a rendes kezelési módok szerint, éppúgy mint a csillagfürtrostokat, eddig nem le­hetett kinyerni. Az új eljárás szerint ez azonban nehézségek nélkül lehetséges, úgy hogy különféle háncsrostos növé­nyeknél, mint pl. kendernél és lennél a fonórostok kitermelése az eddigi kétsze­resére és többre is fokozható. Az új eljárás kiterjesztése az ismert rostos növényekre tehát azzal az előny­nyel jár, hogy nagyobb kitermelést érünk el és ezzel a belföldön előállított fonó­rostok mennyiségét a meglevő rostos­növényvetésmennyiségekből lényegesen fokozhatjuk. A kender, len stb. eddig szokásos földolgozásával, az áztatással szemben még azon előny is áll fönn, hogy a rostok nyerése gyáriparszerüen egészen határozott előírások szerint és külső befolyásoktól függetlenül lehetsé­ges és hogy az alkáliával való kezelés­nek fajta és mennyiség szerint való cél­szertí szabályozása által könnyen lehet a földolgozandó növények és az elérni szándékolt termék minemüségéhez alkal­mazkodni. Ezenkívül oly növények, ami­lyenek pl. a hüvelyesek, melyeknél a baktériás áztatás többnyire nem sikerül, az új eljárás szerint nehézség nélkül dol­gozhatók föl rostra. Az eljárás lucfenyŐ-tűk föltárására is alkalmas, melyek épp­úgy kezeltetnek, mint a csillagfürtháncs. SZABADALMI IGÉNY. A 72351. sz. szabadalomban védett, fonó­rostok nyerésére irányuló eljárásnak

Next

/
Thumbnails
Contents