72660. lajstromszámú szabadalom • Dobozalakú mécses sülyesztett fémfödéllel és midkét végén elágazó bélvezetőcsővel

Megjelent 1918. évi szeptember hó 12-én. MAGY. gfi^ KIR. SZABADALMI j||jí HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72660. szám Il/d. OSZTÁLY Dobozalakú mécses sülyesztett fémfödéllel és mindkét végén elágazó bélvezetőcsővel FRANZ EMIL BERTA CÉG FULDÁBAN. A bejelentés rapja 1916 október hó S-ike. A találmány tárgyát képező sülyesztett fémfödéllel és mindkét végén elágazó bélvezetőcsővel ellátott dobozalakú mé­cses szerkesztésénél a föladat .az volt, hogy az eddigi fémből készült doboztest helyett kéregpapirból, zsírállóvá tett (impregnált) papírból vagy másféle rossz hővezetőből álló doboztestet alkalmaz­hassunk. A fém pótlását jelenleg a szük­ség parancsolja. De a dobozt alkotó fém­nek megfelelőbb anyaggal való pótlása a háborút követő időben is célszerű lesz, minthogy a fém jó hővezetőképessége folytán a töltés (viasz vagy hasonló égő­anyag) gyors elolvadását kérdésessé teszi. Másrészt azonban a doboznak pa­pírból vagy kéregpapirból való előállí­tása a lángtól kiinduló hő szétterjedését meggátolja úgy, hogy az egyébként a fém­palást által közvetített hőátvitel szen­vedne és nem is lehetne a töltés teljes ki­égésére számítani. A bélvezetö cső oly ki­képzése, hogy annak elágaztatott végei szerepelnek hőátvivők gyanánt, még ma­gában véve nem elegendő akkor, ha a doboz palástja papírból vagy kéregpapir­ból készül. A találmány értelmében a ki­tűzött feladat azáltal van megoldva, hogy a bél fölső vége a födél alatt fekszik. Ily módon a láng által kisugárzott hő a töl­tésre nemcsak a födélen át vett kerülő úton, hanem a töltés fölületének közvet­len hevítése útján is átadódik. Különösen előnyös emellett, hia a bélvezető fölső vé­gén levő elágazások a töltés fölött levő térbe terjedő nyúlványokkal vannak el­látva és szabad száraik a födélnyílás szé­léhez vannak fektetve. A cső ezen csúcsai fehérizzásig hevülnek fel, tehát szintén közvetlenül a töltés fölött hőt sugároz­nak ki és a meleget részben — és pedig vezetés által — a födélnek adják át, ami különösen akkor megy végbe kedvezően, ha a csúcsok végei a lángba érnefc:. Megemlítendő még, hogy a zsírálló pa­pirosnak burkolatként való használata folytán a dobozalakú mécses teljesen gyertya benyomását kelti. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy foganatosítási alakját az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán fölülnézetben és a 3. ábrán az 1. ábra A—B vonala sze­rint vett metszetben mutatja. A doboz kéregpapirból, zsírállóvá tett papírból vagy egyéb nem fémes anyagból álló (a) hengerpalástból, a szintén nem fémes anyag által képezett, mélyített (b)

Next

/
Thumbnails
Contents