72659. lajstromszámú szabadalom • Egyenescsövű hőkicserélő készülék

Megjelent 1918. évi szeptember bo 12-éu. MAGY. KIR. SZABADALMI jGRff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72659. szám, II/h. OSZTAHY Egyenes csövű, hőkicserélő készülék. ATLAS-WEBKE A.-G, CÉG BRÉMÁBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 3-ika. A jelen találmányt egyenes csövű, hő­kicserélő készülék képezi, melynek célja az egyenes csövek és az ezeket körülvevő tokköpeny különböző kiterjedéseit ki­egyenlíteni anélkül, hogy a csöveknek a csőtartó falakban való megerősítése hátrányosan befolyásoltatnék. Ezen cél­ból az egyik eltolható csőtartó fal az ezen megerősített süvegen kiképezett és a ké­szülék tokjának záró lemezén kiképezett szemölcsökkel kapcsolódó homorítások segélyével elforgás ellenében biztosítva és toldatok segélyével a tokköpenyben, valamint a süvegen elrendezett elvezető csőcsonk segélyével a záró lemezben ve­zetve van. A mellékelt rajiban a .találmányt ké­pező készülék példaképen egy foganatosí­tási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a készüléknek hosszmetszete. A 2. ábra alulnézete. A (V) tok (1. ábra), egyik oldalán, a (K) födéllel van lezárva, mely a valamely folyadék be- és elvezetésére szolgáló cső­csonkokkal van ellátva. A (K) födéllel az (Rl) fölső csőtartó fal szilárdan össze van csavarolva, mely falban a (W) csövek is­mert módon vannak megerősítve. A Ko­hordozó közeg a (V) tokba, egy, ennek fölső részében elrendezett csőcsonkon ve­zettetik be és egy, alúl elrendezett cső­csonkon vezettetik ki. Az (R2) alsó csőtartó fal, mely a (W) csövekkel szilárdan van összekötve, a csöveknek kiterjedésekor a toknak (u) gyürüalakú fokában kissé föl-alámozog­hat. Az (R2) alsó csőtartó fallal a (H) sü­veg van szilárdan összekötve, mely a fo­lyadékot az egyik csőnyalábféléből a má­sikba vezeti át. Ezen süveg, legmélyebb pontján, az (E) elvezető csőcsonkkal van ellátva. A mozgatható (R2) csőtartó fal már most azáltal van elforgatás ellenében biz­tosítva, hogy a vele összekötött (H) süveg az ebben kiképezett (a) homorításokkal (2. ábra) a (V) tokkal összecsavarolt (A) záró lemezen kiképezett (b) szemölcsö­ket részben körülfogja. A (H) süveg a (c) csavaros peckekkel (1. ábra) az (R2) csőtartó fallal van összekötve. Ezen csa­varos peckek (i) toldataikkal a (V) tok­nak (F) karimájába nyúlnak és ekként az (R2) csőtartó falnak, tengelyirányú el­mozgatása közben való vezetésére szol­gálnak. Az (R2) falat az (E) elvezető cső­csonk is vezeti, mely az (A) záró lemez­nek egy megfelelő furatába nyúl. )

Next

/
Thumbnails
Contents