72656. lajstromszámú szabadalom • Vágányút kevéssé teherbíró talajhoz illetve altalajhoz

Megjelent 1918. évi szeptember lió 13-én. MAGY. g|j KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72656. szám. xv/e. OSZTÁLY. Vágányút kevéssé teherbíró talajhoz illetve altalajhoz. DR ZIELINSKI SZILÁRD MÉRNÖK, MŰEGYETEMI NYILVÁNOS RENDES TANÁR BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 jnlias hó 26-ika. A találmány célja ingoványos, mocsa­ras, általában gyönge, azaz kevéssé teher­bíró talaj és altalajon, nagy' terheknek vágányúton való sztagnálását és helyvál­toztatását lehetővé tenni. Példaképpeni eset gyanánt fölemlíthető nehéz kotró­gépeknék, szárazkotróknak ingoványos, vagy mocsaras talajon csatorna vájása közben vágányokon való állása és moz­gása, mikor is azok besüppedések ellen biztosítandók. A például fölhozott gépeknek 40—60— 80—100 tonna súlya két, négy vagy több tengelyre szokott elosztva lenni s így egy­egy tengely terhelése 10—20 tonnát is meghaladhat szerelt és munkaképes álla­potban. A teher elosztása helyváltozás és munka közben az ezekkel járó lénye­ges dinamikus hatások folytán annyira változatos és fokozódó, hogy a például fölhozott esetben a rendesen, vagy az eddig szokásosan fektetett vágány az e gépeknél szükséges állékonyságot nem nyújtja, de nem is nyújthatja, ami nem­csak kellemetlen- munkazavarokat, mun­kakésleltetéseket és emellett • drága vá­gányfönntartást okoz, hanem gyakran még lehetetlenné is teszi az ilyen külön­ben nagy teljesítőképességű gépi üzemet. Különösen előtérbe lépnek az eddigi vágányszerkezetek hátrányai gyenge, azaz kevéssé teherbíró talajon akkor, ha a kotrógép ilyen talajon át csatornát váj közvetlenül a vágány mellett, azzal pár­huzamosan. Fokozódnak e hátrányok, ha emellett a talajvíz magas, úgy hogy a kotró vedrei a talajjal együtt automa­tikusan számottevő mennyiségű vizet > is merítenek s ez a vederből kiloccsanva, az amúgy is már gyönge talaj fölülétét áztatja. Mindezekkel a nehézségekkel eredmé­nyesen küzdhetünk meg a' találmány szerinti vágányúttal, amely az eddigiek­kel szemben a következő előnyöket nyújtja: A vágánnyal alátámasztott jelentős súlyú tengelynyomásokat négy fölületre osztva, a terület egységére jutó terhet — a fajlagos megterhelést — a szükséges miértékig csökkenti; a teherelosztó szerkezet a talaj fölüle­tét teljesen beborítja s ígyj a laza altalaj­nak a terhelés alatti kitérését, a borító­szerkezetnek az altalajba való benyomu­lását, illetve az altalajnak a fölnyomulá­sát megakadályozza; a vágány meHett vájt csatorna esetén, a rézsű mentén

Next

/
Thumbnails
Contents