72654. lajstromszámú szabadalom • Megindítóberendezés tolattyús vezérművel ellátott dugattyús erőgépek részére

Megjelent 8. évi szeptember lió 1 3-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72654. szám. v/d/l. OSZTÁLY. Megindítóberendezés tolattyús vezényművel ellátott dugattyús erőgépek részére. WESTPHAL KÜRT MÜVEZETÓJELÖLT LIPCSÉBEN. A bejelentés napja 1916 szeptember hó 6-ika. Elsőbbsége 1915 szeptember hó 13-ika. A találmány tárgya megindítóberende­zés tolattyús vezényművel ellátott du­gattyús erőgépek részére, melynek segé­lyével lehetővé tétetik, hogy pl. mozdo­nyoknál, melyeknél, habár a vezénymü legnagyobb lökete mellett a megindítás­hoz 75—80% legmagasabb töltés szüksé­ges, kisebb kb. 15—55% töltés .mellett is a tolattyú segélyével a gőz be- és kibo­csátócsatornák annyira megnyittatnak, hogy káros gőzfojtás megakadályoztatik. A találmány tárgya abban áll, hogy min­den egyes henger] részére a főtolattyú, vagy ennek rúdj ára erősített külön to­lattyú által vezényelt két segérjbcáramló­vezeték van alkalmazva, melyeknek a beömlést takaró fölülete kisebb, mint a főcsatornák hasonló fölülete és hogy torkolatuk a dugattyti által már akkor lefödetik, még mielőtt a segédvezeték a tolattyú által az előbeömlés részére ki­nyittatik. Mellékelt rajzon a megindítoherende­zéssel ellátott gőzhenger és a hozzávaló tolattyúszekrény hosszmetszete van föl­tüntetve. A tolattyú középállásában van rajzolva. Az (a) tolattyúszekrény és (b) gőzhen­ger között (c) segéd gőzbeömlő vezeté­kek vannak elrendezve, amelyek esetleg csatorna alakjában egybeönthetök. A (c) csatornák olykép torkolnak a tolattyú­szekrénybe, hogy takarásuk (Deckung) kisebb, mint a (d) főbeáramlócsatornák takarása. Ennek folytán a segéd-, illetve megindítóvezeték révén nagyobb töltést kapunk, mint a fővezeték révén, úgy hogy a megindításhoz szükséges 75—80% töl­tés könnyen érhető el, míg a főcsatorná­kon keresztül legföljebb 55% töltés ére­tik el. Azonban a tolattyú a (c) csatorna tor­kolatát előbb teszi szabaddá, mint a fő­csatornát. Hogy ekkor a dugattyú előtt gőz be ne ömöljön, mely ellennyomást idéz elő és a megindítást meggátolja — e célból azon helyek, ahol a (c) csator­nák a hengerbe torkolnak olykép vannak elrendezve, hogv a dugattyú (e) széle már a (c) csatorna torkolatán túlfutott, midőn a tolattyú (f) széle a csatorna torkolatát a tolattyú-szekrényben sza­baddá teszi. Természetes, hogy a (c) csatornák tor­kolatait a henger középső része felé oty*­kép kell elrendezni, hogy a dugattyú holt­pontjai mellett utóbbi által még zárva tartassanak.

Next

/
Thumbnails
Contents