72643. lajstromszámú szabadalom • Sztereokalejdoszkóp

A célszerűen elöl keskenyebb, hátsó részében nyitott (a) szekrény mellső ol­dalán az orr számára való (b) bemélye­déstől kétoldalt egy-egy abkknyílásba helyezett két (c, cl) sztereo-lencse van elhelyezve. Ezek mögött a szekrény hosz­szában elnyúló, hátrafelé szétnyúló (TI, T2), illetőleg (TI, TII) tükörlapok van­nak (d) tartók által fogvatartva,' mely tükörlapok 36 foknyi szöget zárnak be és tükröző lapjaik egymás felé vannak fordítva. A bal szem számára való (TI, T2) tükörlapok balra, a jobb szem szá­mára való (TI, TII) tükrök pedig jobbra nyílnak. A, tükörpárok hátsó vége a vízszinte­sen fekvő érintkező (c) élre ferdén, 45 fok alatt le van metszve és ezen lemet­szés elé egy-egy a szekrényben forgatha­tóan ágyazott, hátsó oldalán homályossá tett, mellső lapján pedig szabálytalan, lehetőleg élénk színű mintákkal ellátott (f) üveg- vagy. efféle kicserélhető korong van elhelyezve, mimellett a két korong tengelyeikre ékelt egymásba kapaszkodó (g) kúpkerekek útján szinkrón forgattat­nak. A forgatás céljaira szolgál az egyik tengelyre erősített (h) recézett kerék. A készülék használata: Világosság felé fordulva magunk elé helyezzük a készüléket s beletekintünk a sztereölenesékbe. Jobb kezünkkel meg­forgatjuk a (h) részt és lassan forgatjuk. E forgatással az (f) korongok színes min­tái egyért el ifiül eg Váltakoznak s állan­dóan egy látszólagos gúlapaláston elhe­lyezett szabályos rajzokat származtatnak. A korongok, mini említettük, kicserél­hetők és egy-egy kprongpáron azonos, helyen pontot vagy effélét jelölünk meg, melyek a készülék használatba vételénél szimmetriás helyzetbe hozandók." SZABADALMI IGÉNY. Sztereokalejdoszkóp, jellemezve hátsó részében nyitott szekrénybe , ennek hosszirányában széthajlóan elhelye­zett, érintkező élükkel vízszintesen fekvő két tükörpár által, melyek hátsó végükön az érintkező élre 45 fok alatt elhelyezett és a szines mintával ellá­tott egy-egy forgatható koronggal vannak határolva, míg a tükörpárok mellső végén egy-egy sztereolencse foglal helyet, úgy hogy a többszörös tükrözés folytán a tükrök közé tett szines minta, mint a korongnak rész­lete, £gy tizlapú gúlalapon, vagyis tér­hatású kép gyanánt fog megjelenni. (t rajzlap melléklettel.) > i PALLA9 RÉSZváf4VT4RSA8ÁO *VOMT>Á.IÍ . AUOAPCSTBN

Next

/
Thumbnails
Contents