72641. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kátrányos alkatrészekkel tisztátalanított alumíniumsók tisztítására

Megjelent 1918. évi szeptember ho 12-én. MAGY. gg*. KIR. SZABADALMI gSj HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72641. szám. * Iv/h/l. OSZTÁLY. Eljárás kátrányos alkatrészekkel tisztátalanított ammoniumsók tisztítására, DR SINGER LIPÓT IGAZGATÓ DÜSSELDORFBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 21-ifce. Elsőbbsége 1916 julius hó 24-ike. Ugy a mindenfajta széntartalmú anya­gok száraz ' desztillációjánál kapott ammóniumsók, főleg ammóniumklo­ríd, aimmóniumsziilfál, ammóniumszulfit, mint az olyan ammóniumszulfát tisztítá­sánál, melyet mindenfajta hulladékkén­savak neutralizálásával kapnak, az a hát­rány mutatkozott, hogy a kapott sók sö­tét szintiek, mert a kátrányos alkatrészek rendkívül nehezen távolíthatók el belő­lük. Egyszersmind erős kátrányszaga is ván a terméknek. Mind a két ok kis érté­kűvé teszi a terméket. Azt tapasztaltuk már most, hogy köny­nyen sikerül ezeket az idegen és káros alkatrészeket eltávolítani a termékből és a terméket (sókat) világos színben, tisz­tán és jól kristályosodva megkapni, ha a tisztátalan sók megfelelően hígított olda­tait esetröl-esetre megállapítandó hőfokú levegővel kezeljük előzetes kísérletekkel megállapított ideig, azután pedig ammó­niával gyengén túltelítjük, mire tiszta homokon, fehérítő földeken, vagy vala­mely más szűröanyagon, célszerűen fö­lülről lefelé átszűrjük és végül, ha szük­ségesnek mutatkozik, a filtrátumot addig kezeljük vízgőzzel, amíg kátrányos al­katrészek semmi nyoma nem megy át többé a vízgőzzel. Az így tisztított oldat­ból a sókat azután a szokásos módon kapjuk ki. SZABADALMI IGÉNYK. 1. Eljárás kátrányos alkatrészekkel tisz­tátalanított ammóniurrísók tisztítására, azáltal jellemezve, hogy e sók oldatait meleg levegővel kezeljük, ammóniával gyengén túlhevítjük és azután (homo­kon, fehérítő földeken és efféléken) átszűrjük. 2. Az 1. pontban igényelt eljárás foga­natosítási módja, azáltal jellemezve, hogy a filtrátumot, az esetleg még bennefoglalt kátrányos alkatrészek ál­távolítása céljából vízgőzzel kezeljük. PALLAI •ÉSZVÉNM AMAOÁG <>0«ÚA auowatw

Next

/
Thumbnails
Contents