72639. lajstromszámú szabadalom • "Rapid" gyorsdarálógép

Megjelent 1918. évi szeptember ho 12-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI |||j| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72639. szám. X i OSZTÁLY. «Rapid» gyorsdarálógép. ROSENTHAL ADOLF MALOMVEZÉRIGAZGATÓ BÉKÉSCSABÁN. A bejelentés napja 1917 február hó 28-ika. Elsőbbsége 1917 november hó 23-ika. Jelen találmány tárgya gyorsdaráló­gép, mely géphajtásra alkalmas, teljesen tűzbiztos, nagy teljesítményű és különö­sen kukoricacsöveknek, csutkáknak stb. darálására kiválóan alkalmas. Mellékelt rajzon .látható jelen talál­mány egyik példaképem kiviteli alakja: 1. ábra a gép függélyes metszetét mu­tatja, 2. ábra C—C vonala szerint, 2. ábra a gép fölülnézetét mutatja a gépház fölső részének eltávolítása mel­lett, 3. ábra végül metszetet mutat 1. ábra B—B vonala szerint. Kétrészü vízszintes, hengeres (2, 3) házban (7) hajtótárcsával fölszerelt (6) tengely van forgathatóan ágyazva, me­lyen a (9) darálófogak vannak csavar­menetszerüen elrendezve. Ezen dar!áló­fogak előnyösen a tengelyre ráhúzott és azon (14) csavaranyákkal rögzített (8) tárcsákon vannak kiképezve, miáltal egyes megsérült fogak a hozzájuk tartozó tárcsával együtt könnyen és kevés költ­séggel kicserélhetők. Az egyes (8) tár­csáknak viszonylagos helyzetét egymásba kapcsolódó (15) kiugrások, illetve bemé­lyedések szabják meg. A géptok belső falán hosszirányú (10) fogazott rudak vannak elrendezve, melyeknek (11) fog­közein a tengely forgásakor a (9) daráló­fogak keresztülfutnak és ezáltal a dará­landó anyagot felaprítják. A gépnek bal­oldali végén fölül van a (4) töltőgarat; az adagolt termék mennyisége (12) állító­lemezzel szabályozható, (13) kézifoggan­tyúról. A gépnek ellentétes végén van alul az (5) kifolyónyílás, melyen a föl­diaráit termék távozik. A géptok belső falán csavarvonalalakr ban (12) bordák vannak elrendezve, me­lyek az ugyancsak csavarvonalalakban elrendezett darálófogakkal együttmű­ködve biztosítják, hogy a termék a töltő­garattól állandóan a kifolyó nyílás irá­nyában mozogjon. A géptoknak alsó és fölső (2, 3) részei könnyen oldhatóan vannak összeerősítve, míg a (10) daráló fogazott rudak előnyösen a géptok víz­szintes osztási síkjában vannak elren­dezve. A példaképen bemutatott kiviteli alak­tól jelen találmány számos eltéréssel is készíthető, anélkül, hogy ezáltal lényegé­ben változást szenvedhetne. SZABADALMI IGÉHYEK. 1. Gyorsdaráló-gép azáltal jellemezve, hogy egy hengeres köpenyben forgat—

Next

/
Thumbnails
Contents