72618. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tömegárúknak gyűjtőtartályokba való szállításakor azok széttörésének meggátlására

Megjelent 1918. evi szeptember hó 10-én. MAGY. KIR. SZABADALMI ||||f HIVATAL . SZABADALMI LEÍRÁS 72618. szám. V/f. OSZTÁLY Berendezés tömegáruknak gyűjtőtartányokba -való szállításakor szóttörésüknek meggátlására. SIEMENS-SCHUCKERTWERKE G. M. B. H. CÉG BERLIN­SIEMENSSTADTBAN. A bejelentés napja 1917 julius hó 25-ike. Elsőbbsége 1916 augusztus hó 23-ika Tömegárúk)) a k gyűjtőtartányokba való szállításakor az anyag gyakran erősen és nem kívánt módon széttöredezik és pedig főleg akkor, ha nagy sebességgel lép be a gyüjtőtartányba, mint pl. pneu­matikus (légnyomásos) szállítótelepek­ben. E hátrányokat a találmány szerint egy vezérlapátnak a gyüjtőtartányba való beépítésével küszöböljük ki, amely lapát úgy van meghajlítva, hogy az anyag a lapát irányában éri azt és általa a gyüjtő­tartány kívánt helyére vezettetik. A moz­gatott anyagnak ezzel a vezetéssel egybe­kötött irányváltoztatása a kellően görbí­tett vezérlapát' útján lassanként és oly módon megy végbe, hogy az anyag a ve­zérlapát fölületén egyúttal erősen le is fé­keztetik. A mozgási energia ily módon lassankint megsemmisül és a túl erős ütő­dés meggátoltatik. A vezérlapát súrlódásá­nak növelése végett, érdes, nem fényesedő anyagból, pL fából készülhet, vagy ilyen anyaggal lehet burkolva. Célszerű, ha a vezérlapát végén az anyag összegyűlhet, úgy hogy a mindig újonnan hozzá jövő anyag erre a vánkosra eshet. Ha a gyüjtő­tartányt folytonosan ürítjük ki, akkor alkalmas lemezekkel és alátámasztások­kal ily vánkost mesterségesen állítha­tunk elő. Az 1. és 2. ábrán a találmány példái vannak föltüntetve. Itt (1) jelöli a lég­nyomásos szállítóberendezésnek a gyűj­tött anyag számára szolgáló (2) belépő­csonkkal ellátott gyüjtőtartányát, mely­nek. alsó kúpos (3) végén a gyűjtött anya­got kiürítjük. A szállított anyag a nyíl irányában nagy sebességgel lép abba be, a (4) vezérlapát az anyagot fölfogja és. az (5) gyüjtőrakásra vezeti. A 2. ábrából látjuk, hogy a vezérlapát alatt vízszintes (6) lapot lehet elren­dezni, hogy * a gyüjtőtartány folytonos kiürítésének dacára, ami a tartány fente­kén az anyag összegyülemlését nem en­gedi meg, (5)-nél mesterséges vánkos képződjék az újonnan belépő anyag föl­fogására. Erről a vánkosról az anyag folytonosan és kis sebességgel folyik a gyüjtőtartány (3) nyílásához.

Next

/
Thumbnails
Contents