72614. lajstromszámú szabadalom • Helyhez kötött szárítóberendezés

I . '••.•' Megjelent 1918. évi szeptember hó lO-én-MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72614. szám. X/a. OSZTÁLY Helyhez kötött szárítóberendezés. PHÖNIX-WERK G. M. B. H. CÉG MEERANEBAN. A'bejelentés napja 1917 augusztus hó 11-ike. Elsőbbsége 1915 október hó 26-ika. A találmány helyhez kötött szárító be­rendezés, mely- rendkívül tömör szerke­zetet enged meg, a nélkül, hogy teljesítő képessége helymegtakarítás folytán csök­kenne. Ezen sikert az által érjük el, hogy a le­vegőt hozzá-, illetve elvezető cellák csúcs­ban végződnek, valamint csúccsal egy­más fölé irányítva párosával vannak el­rendezve. Ezen berendezés úgy nyugvó anyagok (cserényes szárítók), mint csurgó anyagok (gabonaszárítók) számára al­kalmas. A mellékelt rajzban két foganatosítása példa van föltüntetve. Az 1. ábrán cserényes szárító van föltün­tetve függélyes metszetben, a 2. ábrán gabonaszárító vízszintes met­szetben, a 3. ábrán a 2. ábra A—B vonala szerint vett metszet látható. A cserényes szárító (1. ábra) áll az (a) tokból, amelybe az áttört fenekű (b) cse­rények vannak behelyezve. A bal oldal felé nyitott (cl—c7) légbevezető cellák a rézsútosra beállított (d), válaszfalak foly­tán csúcsban végződnek. A (cl—c7) cel­lákkal szemben állnak a szintén a (d) fa­lak által csúcsban végződőknek kiképezett (el—e7) elvezető cellák és pedig fordított irányban úgy, hogy egy-egy hozzá- és el­vezető cella egy párt képez. A szárító levegő az (f) hozzávezető csö­vön át az (a) tok (g) kamrájába lép be, a szárító levegő eloszlik a (cl—c7) hozzá­vezető cellákra, áthatol a cserények fe­nekein és a szárítandó anyagon a nyilak által jelzett módon. A szárító levegő az­után a (h) kamrában összegyűlik és a szárító berendezést az (i) kürtön át el­hagyja. A gabonaszárító berendezés (2. és 3. ábrák) hasonlóan van berendezve annyi­ban, amennyiben szintén csúcsban vég­ződő, párosával egymással szemben el­rendezett (kl, k2, k3), illetve (11, 12, 13) hozzá-, illetve elvezető kamrákkal van fölszerelve. Ezen elrendezésnél még a függélyesen elrendezett (ml—m6) átve­zető aknák a lecsurgó anyag számára áttört oldalfalakkal vannak ellátva. Ezen oldalfalak az 1. ábrának megfelelően ré­zsútos elrendezésűek. A szárító levegő (n)-nél lép be, úgy oszlik el, a hogy a nyilakkal van jelezve és a berendezést (o)-nál hagyja el. Az anyag függélyesen esik az (ml—m6) kamrákon át.

Next

/
Thumbnails
Contents