72606. lajstromszámú szabadalom • Függvény értékekben jelző nyomásmérő

f Megjelent 1918. évi szeptember hó lO-én. MAGY. ggn. KIR. SZABADALMI jBtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72606. szám V/f. OSZTÁLY. Függvényértékekben jelző nyomásmérő. Dl ! BORNE GYÖRGY EGYETEMI TAN ÁH BOROSZLÓ/" KRIETERNBEN. A bejelentés napja 1917 augusztus bó 24-ike -A találmány oly nyomásmérőre vonat­kozik, amelynél a dugattyú vagy mem­brán által működtetett s a nyomásértéke­ket a mutatóra átvivő rúgó egy görbéhez támaszkodik és ezáltal a dugattyú, ill. a membrántól átvett értéknek ezen görbé­nek megfelelő függvényértékét juttatja kifejezésre. Már ismeretesek olyan nyomásmérők, amelyeknél a mérő rúgó mérés közben, kisebb vagy nagyobb hosszúságban egy üt­közőhöz (görbéhez) fekszik, úgy hogy ha­tásos hossza változó és ennekfolytán a mutató kilengése a nyomás valamely függvényével, pL gyökévél arányos. Az ilyen nyomásmérő a jelen talál­mány szerint annyiban van tökéletesítve, hogy a függvénynek megfelelő alak, ame­lyet eddig szilárd, állandó jellegű gerfee fejezett ki, beállítható és szabályozható. E célból a görbe ütköző oly rúgóból vagy egyéb hajlékony lemezből áll amely csa­var vagy eféle segélyével állítható be. A találmánynak egy kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a nyomásmérő oldalnézetét, a 2. ábra fölülnézetét, a 3. ábra pedig az ütköző görbét mutatja vázlatosan. Az (a) membrán a nyomásmérőnek föl ne'm tüntetett tokjában van befogva. A membránhoz a vele együtt mozgó (b) csap van erősítve, amely szabad végével a (c) munkarúgót érinti, azonban meg­szakítva, illetve több részre osztva is le­het. Az (a) membrán mozgása tehát a ^c) lúgóra vitetik át, amely a (d) hídhoz van az (e) helyen erősítve. Az (f) ütköző rúgó vagy hajlékony lemez, amely szintén az (e) helyen van a (d) hídhoz foglalva, az (f) támasz vagy efféle által meghajlított helyzetben tartatik. A (d) híddal összekö­tött (h) tartóban ülő (g) állító csavar a rúgó görbületének a szükséghez képest való változtatására szolgál. A (c) munka­rúgó az (f) ütköző rúgóhoz fekszik és ez­által meghatározott fékezést szenved, amely az (f) rúgó görbületétől függ. Mint­hogy pedig ez utóbbi alakját az illető függvény szerint a (g) állító csavar hatá­rozza meg, a munkarúgó ama függvény­nek megfelelő munkateljesítményt jelez. A teljesít mén yt az (i) emelő veszi föl, amely egyik karjával a (c) munkarúgón nyugszik és (k) tengelyénél fogva a kis (1) bakokba van (m) központozók segé­lyével ágyazva. Az (i) emelő másik kar­jához az (n) fonál csatlakozik, amely

Next

/
Thumbnails
Contents