72605. lajstromszámú szabadalom • Nyomásmérő

Megjelent 1918. évi szepteml>er hó 10-én. MAGY. KIR. SZABADALMI llffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72605. szám. vn/f. OSZTÁLY. Nyomásmérő. DR B0 RNE GYÖRGY EGYETEMI TANÁR BOROSZLÓ/" KRIETERNBEN A bejelentés napja 1917 augusztus hó 24-ike. A jelen találmány tárgya oly nyomás- j mérő, amelynél a mérőrúgót a nyomást fölfogó dugattyú vagy membrán a nigó­hoz nyomódó csap segélyével működteti. Az ilyen készülékeknél pontatlanságok származnak azon oknál fogva, hogy a. membránnal vagy dugattyúval összekö­tött csap, amely a mutatóra ható rúgót érinti, ezen mozgásnál részint súrlódási ellenállásokra talál, részint pedig billenő nyomaték létesül, minekfolytán a rúgó oldalsó tolóerők befolyása alá kerül. Ezen hiba megszűntelését célozza a je­len találmány, amely abban áll, hogy 'a membránnal, ill. a dugattyúval közvetle­nül összekötött csap vagy szög kehely­alakban ván kiképezve. Ennek megfele­lően a rugóval oly pecek van összekötve, amelynek csúcsa a kehelybe nyúl és ily módon a rúgó és csap, ill. dugattyú vagy membrán között kapcsolatot létesít. A, találmánynak egy kiviteli példáját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a nyomásmérő oldalnézetét, a 2. ábra fölülnézetét, a » 3. ábra pedig a kehely és pecek össze­köttetését nagyobb léptekben mutatja. A (a) membrán a (b) keretbe van fog­lalva. A (c) hidon a.(d) munkarúgó és az (e') ütköző görbe van megerősílve, mi­mellett a híd az (f, f) csapágybakokat és azonkívül a (g) kengyelt hordja. Az (f, f) bakokba a (h) tengely van ágyazva az (i, i) központozók segélyével s a tenge­lyen a (k) emelő ül, amelynek egyik kar­ja a (d) rúgón nyugszik. Az (1) orsó az (m) mutatót és az (o) tekercsrúgót hordja. Az (n) görgőt a (k) emelő a (p) fonal segélyével mozgatja, míg az (o) rúgó az (1) orsót ellenkező irányban tö­rekszik elforgatni. Az eddig leírt részek és azoknak össze­állítása ismeretes s a találmány csupán az (a) membránnak és (d) rúgónak a 3. áb­rán részletesen föltüntetett összekapcsolá­sára vonatkozik. Az (a) membránhoz az (r) szög vagy csap van erősítve, amely az (s) kehelyben vagy kúpban végződik. A (d) rúgón vi­szont a (t) csúcs van megerősítve, amely az (s) kehelybe nyúl. Ez az összekapcso­lás a súrlódási ellenállásokat majdnem teljesen megakadályozza és billenő nyo­matékok föllépését sem engedi meg.

Next

/
Thumbnails
Contents