72602. lajstromszámú szabadalom • Vakolattartó lap hézagköves menyezetekhez

Megjelent 1918. évi szeptember hó 10-én. MAGY. gH| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72602. szám. VIII/a. OSZTÁLY­, ' • T ' - t —;— ~ ' Vakolattartó lap hézagköves mennyezetekhez. ACKERMANN ADOLF MŰÉPÍTÉSZ BERLIN-WILMERSDORFBAN. A bejelentés napja 1917 iebruár hó 23-ika. Elsőbbsége 1915 március hó 6-ika. A találmány tárgya a csatolt rajzon van ábrázolva és pedig az 1. ábrán a vakolattartó lapot használati helyzetben tüntettük föl, míg a 2. ábra a vakolattartó lemez távlati ké­pét mutatja a használat előtt. Az (a) és (b) vakolattartó lapok a (c) hézagkövek közé ,vannak beépítve, me­lyek kívül alsó sarkukon' ívalakú (d) vá­jatokkal képeztetnek ki. melyekbe a va­kolattartó lapok legömbölyített széleik­kel illeszkednek. A vájatok és a legöm­bölyítések akként illenek egymásba, hogy egyenletes és keskeny rés marad. Közvetlenül egymáshoz csatlakozó *hé­zagkövek esetében, amint ezt az 1. ábrán pontozva jelöltük, a kiváj ás természete­sen, csupán a külső sarkokon alkalma­' zandó. A 2. ábrán az (a), (b) vakolattartó kö­veket egy testté egyesítve ábrázoltuk, me­lyet közönséges téglaszalagsajtöval állít­hatunk elő. A két kő legömbölyített (e) széle a test közepén ér össze egymással úgy, hogy a kő oldalain erősen legömbö­lyített bevágás támad, mely a testnek elő­állítása utáni kettéhasitását megkönnyíti., A lapok sík részeiken a szokásos hor-A találmány vakolattartó lapra vonat­kozik, mely hézagköves mennyezetek két-két köve közti betonbordák burkolá­sára szolgál és a betonrések tömítése cél­jából a hézagkövek hornyaiba fekszik. Az efajta ismert vakolattartó lapok éles szélekkel voltak ellátva, melyeknek a nekik megfelelő éles szélekkel kiképe­zett hézagkövek derék- vagy hegyesszögű hornyaiba kell nyúlniok, hogy a beton­réseket kellően -zárva borítsák. ÍS cel el­érését azonban gyakran az a körülmény hiusítja meg, hogy a hégazkövek és a va­kolattartó lapok éles-szélei már szállítás közben letörnek. A törések helyén az em­lített lapok és a hézagkövek beépítésekor tátongó nyílások támadnak, melyeken át a habarcs kiömlik és oly fölülelet alkot, melyen a vakolat rosszul tapad. E hátrányi a jelen találmány szerint akként küszöböljük ki, hogy a vakolat­tartó lapok széleit oly módon gömbö­lyítjük le, hogy a hézagköveknek meg­felelő ívben üregesen kivájt hornyaiba üljenek be. A vakolattartó lapot a talál­mány szerint úgy állítjuk elő, hogy egy kettős (két egyes) lapot alkotó téglatestet hasítunk ketté.

Next

/
Thumbnails
Contents