72600. lajstromszámú szabadalom • Egyetemes villamos fűtő, főző, melegítő, inhalációs s más efféle háztartási célokra alkalmas készülék

Megjelent 1918. évi szeptember hé lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72600. szám. VII/i. OSZTÁLY. Egyetemes villamos főző, fűtő, melegítő, inhalációs s más efféle háztartási célokra alkalmas készülék. ZEPPNER MÓR BUDAPESTI KÖZÚTI VASPÁLYA-TÁRSASÁG FÖLÜGYELŐJE BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 április hó 3-ika. Jelen találmány tárgya á legkülönfé­lébb használatra alkalmas villamos főző-és fűtőkészülék, amelyben a villamos áram munkája vízellenálláson keresztül alakíttatik át hővé. Az áram által fölfor­ralt, illetőleg gőzzé átalakított munkavíz a melíegátadás után ismét lecsapódik, s részben újból résztvesz a vízgőz-átala­kulás játékában, részben a hengeralakú köpennyel ellátott rostélynak a köpeny mentén körülfutó hornyos vájatában gyűl össze. Ez a horony úgy van mére­tezve, hogy kisebb teljesítményt igénylő munkában, pl. tojásfözéskor az egész munkavizet kondenzálódás útján fölfog­hatja, úgy hogy a víz az elektródák kö­zül eltűnvén, a munka befejezte után az áramkör automatikusan megszakad. A csatolt rajz 1. ábráján a készüléknek legcélszerűbb kiviteli alakját tüntettük föl. Eszerint az (A-) pléhburokkal körül­vett (E) porcellán- vagy egyéb szigetelő anyagból megfelelő alakban kiképezett gőzfejlesztő edénybe helyeztetnek s hen­gergyűrű-, illetőleg tárcsaalakú (C) és (D) elektródák. Az elektródák közé víz öntendő, a különböző céloknaik megfelelő különböző mennyiségben. Ha áram megy át az elektródákon, úgy a közöttük lévő víz azonnal forrni kezd. A gőzfejlesztő edény különben az elektródákat szorosan körülfogja, úgy hogy a betöltött munka­víz körülöttük sem oldalt, sem alul, ha­nem az elektródák fölötti térben helyez­kedik el, úgy hogy egész áramvezető fö­lületük víz alatt van si ily módon szük­ség esetén állandó vagy igen kis határok között változó áramerősséget érhetünk el. Ebből nem következik, hogy a víznek az elektródákat minden esetben el kell lepnie; pl. tojásfőzéshez esetleg elegendő lehet, ha a víz csupán az elektródák közti teret, vagy ennek is csak egy ré­szét tölti ki. " A gőzfejlesztő edényen az (E) rostély fekszik föl, amelyen a munkavíz fölött pl. 3 vagy nagyobb készülékben több, recézett körkerületű kivágjás van. Ezen kivágásokon száll föl a gőz, de azok egyúttal 3 tojás fölvételére is alkalmasak. A rostélyt természetesen rostélypálca­szerüen is ki lehetne képezni, vagy a főző resóknál szokásos kicserélhető fö-

Next

/
Thumbnails
Contents