72599. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gőzgépek fáradt gőzének túlhevítésére

Megjelent 1918. évi szeptember hó lO-én. MAGY. SZABADALMI 72599. szám. V/d/í. OSZTÁLY Berendezés gőzgépek fáradt gézének tfdhevítésére. r. wolf akt.-ges. cég magdeburg-buckaubán. A bejelentés napja 1917 április hó SO ika. Elsőbbsége 1916 Április nó 26-ike. Ismeretesek már oly. berendezések, melyeknél gözmótorok, gőzlokomotivok^ gőzjárművek és effélék különben látha­tóan kilépő fáradt gőzé legmagasabb hő­fokú kihasználatlan fütőgázokkal ke­verve a kürtőbe vezettetik és láthatlaiuil a szabadba jut -(lásd a 3611—1899. angol ízaibadálmi leírást). Ezen berendezésék nagy gazdasági hátrányokkal járnak, amennyiben a gép fáradt gőze hangosan és lökésenkint a kihasználatlan fütő­gázokkal telt, körülbelül 2 m. hosszú, kis kürtőbe lép és a nagy, másodpercen­kint körülbelül 300 m. gőzsebesség mel-> lett a mel^gfölvételre nem talál elegendő időt, miután a fáradt gőz a kürtőn 2/300, az 1/150 máísodperc alatt áramlik át. A fáradt gőz föltétlen láthatlansága ez ok­ból így nem érhető el. További gazda­sági hátrány abban áll, hogy az alkalma­zásra kerülő fíitőgázok közvetlenül a ttizszekrényből vétetnek, # anélkül, hogy azok a kazánban gőzfejlesztésre haszno­sítva lettek volna. A fáradt gőz láthatlanná tételére való másik beremdezéisnél (lásd a 4419—1901. angol szabadalmi leírást) a gép fáradt gőze egyszerű, rövid csövön Ömlik át, mely a tűztérben fekszik és mely a fá­radt gőz túlítevítésére szükséges meleget fölveszi. Ezen berendezésnek annyiban, vannak gazdasági- hátrányai, amennyiben az egyszerű, rövid cső nem rendelkezik a túlhevítő meleg fölvételére 'szükséges fütőfölülettel és a oső .hunt fölvevő is a lökésenkint ható, zajos gőzkiömlés elke­. rülésére fúlcsekély térfogattal ' bír, to­vábbá, hogv a fáradt gőzt átvezető a tűz­szekrényben' fekvÖ csövet oly fütögázok érintik, melyek a kazánban gőzfejlesz­tésre még nem hasznosíttattak. Ezen gazdasági hátrány még inkább növeltet­nék, ha a fáradt gőzt vezető, a tftzszek­rényben fekvő csövet tűühevitökép ké­peznék ki. A rövid csőnek túlhevítőkép való kiképzése nincs szándékolva, ezen fehetőségre még célzás sem történt. Az előbb emiitett mindkét berendezés­nél tehát a gépből jövó fáradt gőzbe ki­használatlan fütőgázokkal meleg vezette­tik; a lökésenkint ható, zajos gőzkiömlés megszüntetése nincs célozva és nincs is elérve. • ' Jelen találmány tárgya új munkiaieljá­rás, amely ájtal az előbb említett hátrá­nyok elkeriiltetnek, amennyiben elérhet­jük azt, hogy a fáradt gőz lökéstnenitesen* zajtalanul lép ki, valamint azt is, "hogy;

Next

/
Thumbnails
Contents